Jeśli miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Wielką Brytanią lub Szwajcarią, te Warunki świadczenia usług odnoszą się do Ciebie.

Jeśli miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, te Warunki świadczenia usług odnoszą się do Ciebie.

Warunki korzystania z usługi - miejsce zamieszkania znajduje się poza EOG, Wielką Brytanią lub Szwajcarią

Jeśli miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Wielką Brytanią lub Szwajcarią

Prosimy o uważne przeczytanie: Niniejsze Warunki świadczenia usług (niniejsze "Warunki") stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem ("ty" lub "twój") oraz TechArt26 LLC, z siedzibą w 438, 1603 Capitol Avenue, Suite 413-A, Cheyenne, WY, Laramie, USA, 82001. (wraz z jej następcami prawnymi i dozwolonymi cesjonariuszami, "TechArt26," "my," "my" lub "nasz").

Niniejszy Regulamin reguluje dostęp i korzystanie przez użytkownika z naszych witryn internetowych, na których zamieszczono niniejszy Regulamin ("Strona"), nasze aplikacje mobilne ("Aplikacja") oraz powiązane z nimi treści, produkty i usługi (łącznie, wraz z Witryną i Aplikacją, "Produkt" lub "Produkty").

NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA, A TAKŻE WARUNKÓW, OGRANICZEŃ, ZRZECZENIA SIĘ GWARANCJI I WYŁĄCZEŃ, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA RÓWNIEŻ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA SUBSKRYPCJI. NINIEJSZE WARUNKI WYMAGAJĄ STOSOWANIA ARBITRAŻU W CELU ROZSTRZYGANIA SPORÓW, A NIE PROCESÓW Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB POZWÓW ZBIOROWYCH. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI.

Pobierając, instalując lub korzystając z Produktów w jakikolwiek sposób, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki oraz zgadza się przestrzegać i być związanym wszelkimi obowiązującymi szczegółowymi, uzupełniającymi lub zewnętrznymi licencjami lub warunkami podczas korzystania z dowolnego Produktu.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH, NIE POWINIEN UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO PRODUKTÓW I NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NICH, ANULOWAĆ KONTO ORAZ NATYCHMIAST ODINSTALOWAĆ I USUNĄĆ WSZELKIE POSIADANE KOPIE PRODUKTÓW.

Niniejsze Warunki zostały pierwotnie sporządzone w języku angielskim. W przypadku sprzeczności między wersją niniejszych Warunków w języku angielskim a wersją przetłumaczoną na inny język, wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszych Warunków lub naszych Produktów należy odwiedzić odpowiednią stronę pomocy technicznej:

 1. Zmiany warunków i produktów

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszy Regulamin według własnego uznania. W takich przypadkach podejmiemy uzasadnione środki w celu poinformowania użytkownika, zgodnie ze znaczeniem wprowadzonych zmian, na przykład poprzez zmianę daty w górnej części zaktualizowanych Warunków, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jako wyskakujące okienko lub powiadomienie push w Produktach. Obowiązkiem użytkownika jest regularne zapoznawanie się z Warunkami oraz regularne sprawdzanie Produktu pod kątem aktualizacji niniejszych Warunków. O ile nie zaznaczono inaczej, zaktualizowane Warunki będą obowiązywać od momentu opublikowania zaktualizowanych Warunków w Produkcie. Kontynuując dostęp lub korzystanie z Produktu po wejściu w życie aktualizacji, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zaktualizowanych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zaktualizowane Warunki, musi natychmiast zaprzestać korzystania z naszych Produktów, odinstalować i usunąć wszelkie posiadane kopie oraz anulować subskrypcję i konto.

Możemy również aktualizować, zmieniać, zawieszać lub zaprzestać udostępniania dowolnych Produktów (lub dowolnej ich części, treści lub funkcji) w dowolnym momencie, bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub kogokolwiek innego.

Niektóre produkty i funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub we wszystkich językach.

 1. Prywatność

Informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkownika, traktujemy informacje o użytkowniku i chronimy jego prywatność podczas korzystania z Produktów, można znaleźć w odpowiedniej polityce prywatności:

 1. Kwalifikowalność

NASZE PRODUKTY NIE SĄ DOSTĘPNE DLA OSÓB PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA. Jeśli użytkownik ukończył 16 lat, ale nie osiągnął pełnoletniości w stanie zamieszkania, jego rodzic lub opiekun musi zapoznać się z niniejszymi Warunkami i wyrazić zgodę na ich przestrzeganie w imieniu użytkownika oraz musi nadzorować korzystanie przez użytkownika z Produktów.

UŻYTKOWNIK NIE MOŻE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO WITRYNY, KORZYSTAĆ Z NIEJ ANI ZAMAWIAĆ, UZYSKIWAĆ DOSTĘPU LUB KORZYSTAĆ Z JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, JEŚLI (A) NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, (B) NIE JEST PEŁNOLETNI, ABY ZAWRZEĆ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ Z TECHART26 LUB JEGO RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY NIE WYRAZIŁ ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW LUB UZYSKIWANIE DO NICH DOSTĘPU, LUB (C) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZABRANIA MU UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB KORZYSTANIA Z NICH.

 1. Licencja użytkownika końcowego

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków i uiszczenia przez niego stosownych opłat subskrypcyjnych, niniejszym udzielamy użytkownikowi, do celów osobistych i niekomercyjnych, ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej licencji na korzystanie z Produktów oraz na pobranie i zainstalowanie kopii odpowiedniej Aplikacji na dozwolonym urządzeniu, które użytkownik posiada lub kontroluje.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach i warunkach mających zastosowanie do sklepu z aplikacjami mobilnymi, w którym udostępniamy odpowiednią Aplikację (każdy "App Marketplace"), użytkownik nie może: (a) wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować, udzielać sublicencji lub w inny sposób przekazywać lub udostępniać Produktów; lub (b) kopiować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować, zmieniać, naśladować, adaptować, tłumaczyć lub tworzyć dzieł pochodnych Produktów, jakichkolwiek aktualizacji, treści lub jakiejkolwiek ich części (z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jakiekolwiek powyższe ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo lub w zakresie, w jakim mogą na to zezwalać warunki licencyjne regulujące korzystanie z jakichkolwiek komponentów open source dołączonych do Produktów).

 1. Zakupy, subskrypcje, kody promocyjne i automatyczne odnowienia

Możemy oferować bezpłatne wersje próbne według własnego uznania. Po zainstalowaniu lub wygaśnięciu bezpłatnej oferty próbnej (jeśli ma zastosowanie) lub zrealizowanego Wirtualnego przedmiotu lub Kodu promocyjnego, użytkownik zostanie obciążony stosownymi opłatami subskrypcyjnymi (jeśli takie istnieją) za korzystanie z Produktów. Po wygaśnięciu początkowego okresu subskrypcji, niezależnie od tego, czy subskrypcja jest tygodniowa, miesięczna, kwartalna, roczna czy inna, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana na powtarzające się okresy subskrypcji o tym samym czasie trwania, chyba że użytkownik wyraźnie anuluje subskrypcję. W przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem Aplikacji, użytkownik może anulować subskrypcję lub automatyczne odnawianie subskrypcji w dowolnym momencie w ustawieniach konta w App Marketplace, zgodnie z zasadami obowiązującymi w poszczególnych App Marketplace. Jeśli użytkownik zakupił subskrypcję za pośrednictwem Witryny, może zarządzać subskrypcją i anulować ją oraz wszelkie automatyczne odnowienia w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomościach e-mail z potwierdzeniem zakupu lub odnowienia subskrypcji lub postępując zgodnie z instrukcjami na stronie pomocy technicznej Produktu. Odinstalowanie Produktu nie spowoduje anulowania subskrypcji. Jeśli użytkownik rozpoczął okres subskrypcji, a następnie zdecyduje się anulować subskrypcję w trakcie tego okresu, nie otrzyma zwrotu opłat już uiszczonych za taki okres subskrypcji i nadal będzie mógł korzystać z Produktów, na które subskrybował, do końca takiego okresu subskrypcji. Możemy zmienić obowiązujące opłaty subskrypcyjne w dowolnym momencie według własnego uznania. Zmiany opłat subskrypcyjnych nie będą obowiązywać z mocą wsteczną.

Produkty mogą umożliwiać użytkownikowi zakup ograniczonej, osobistej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej licencji na korzystanie z elementów wirtualnych lub materiałów eksploatacyjnych w aplikacji (zwanych łącznie "Wirtualne przedmioty"), które mogą obejmować wirtualne karty, żetony lub inne jednostki, które można wymienić na dodatkowe funkcje, ulepszenia, funkcjonalności, treści lub usługi w ramach Produktów. Użytkownik może nabywać Przedmioty wirtualne wyłącznie za pośrednictwem Produktów i może wymieniać lub używać Przedmiotów wirtualnych wyłącznie za pośrednictwem Produktu, w którym zostały one nabyte. Możemy zarządzać, regulować, zmieniać lub usuwać Przedmioty Wirtualne w dowolnym momencie według własnego uznania. Wszystkie konsumpcyjne zakupy w aplikacji dokonane za pośrednictwem Produktów i wszystkich Wirtualnych Przedmiotów (oraz wszystkie wykupy Wirtualnych Przedmiotów) są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma żadnego zwrotu pieniędzy ani rekompensaty za niewykorzystane Wirtualne przedmioty, gdy jego dostęp do Produktów lub konto (jeśli istnieje) zostanie zawieszone lub zamknięte z jakiegokolwiek powodu.

Możemy udostępnić użytkownikowi karty podarunkowe lub kody promocyjne, które można wymienić na dodatkowe funkcje, ulepszenia, funkcjonalności, treści, usługi lub Przedmioty wirtualne w ramach określonego Produktu i przez ograniczony czas, z zastrzeżeniem wymogów kwalifikacyjnych ("Kody promocyjne"). Kody Promocyjne nie mają wartości pieniężnej, są osobiste, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu, a my nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jakiegokolwiek wynagrodzenia w związku z Kodem Promocyjnym. Produkty mogą wymagać utworzenia lub zalogowania się na konto w celu korzystania z Kodów promocyjnych.

Ważność niniejszych Warunków i ważność jakiegokolwiek zakupu związanego z Produktami będą rozpatrywane niezależnie od siebie, co oznacza, że rozwiązanie takiego powiązanego zakupu nie wpłynie na ważność niniejszych Warunków, a rozwiązanie niniejszych Warunków nie może wpłynąć na ważność takiego powiązanego zakupu.

 1. Zabronione zastosowania

Użytkownik zgadza się, że nie będzie i nie zezwoli żadnej osobie uzyskującej dostęp do Produktów przy użyciu jego konta na:

 • Korzystać z Produktów w sposób niedozwolony na mocy niniejszych Warunków.
 • Korzystać z Produktów w celach zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, lub w sposób naruszający prawa innych osób.
 • Importowanie, przesyłanie, wgrywanie, publikowanie, publikowanie, komunikowanie lub przekazywanie innym osobom w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, oszukańczych, zwodniczych, szkodliwych, zniesławiających, niedokładnych, obraźliwych, obraźliwych, zawierających groźby, nienawistnych, brutalnych, nękających, dyskryminujących lub rasistowskich lub jakichkolwiek treści, które naruszają lub łamią prawa innych osób (w tym między innymi prawa własności intelektualnej oraz prawa do prywatności i reklamy).
 • kopiować (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach) ani modyfikować Produktów.
 • kadrowanie, odzwierciedlanie, wyświetlanie lub włączanie Produktów lub jakiejkolwiek ich części do jakiegokolwiek innego programu, witryny, usługi lub produktu.
 • Korzystać z Produktów w sposób, który zakłóca, pogarsza lub zakłóca integralność lub wydajność którejkolwiek z naszych sieci, technologii, produktów lub usług.
 • Wykorzystywanie jakichkolwiek metod eksploracji danych lub podobnych zautomatyzowanych lub ręcznych metod ekstrakcji, gromadzenia lub skrobania danych w związku z Produktami.
 • Obchodzenie, omijanie, pokonywanie, modyfikowanie, manipulowanie lub wyłączanie jakiegokolwiek systemu ochrony treści, zarządzania prawami cyfrowymi, funkcji bezpieczeństwa lub funkcjonalności w Produktach.
 • Zezwalanie innym na wykonywanie którejkolwiek z powyższych czynności.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub odebrania użytkownikowi dostępu do Produktów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym w przypadku podejrzenia naruszenia lub uzasadnionego prawdopodobieństwa naruszenia przez użytkownika jednego lub większej liczby postanowień niniejszych Warunków.

 1. Nasze prawa własności intelektualnej

My lub nasi licencjodawcy zachowujemy i jesteśmy wyłącznymi właścicielami wszelkich praw, tytułów i udziałów w Produktach i ich zawartości (w tym oprogramowania, grafiki, zdjęć, filmów, muzyki, dźwięków, tekstu, informacji i innych materiałów publikowanych, dostarczanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Produktów), w tym wszelkich praw własności intelektualnej, zarejestrowanych lub nie, które obejmują, ale nie ograniczają się do praw autorskich, patentów, ujawnień patentów i wynalazków (zarówno podlegających opatentowaniu, jak i nie), znaków towarowych, znaków usługowych, tajemnic handlowych, know-how i innych informacji poufnych, strojów handlowych, nazw handlowych, logo, nazw firm i nazw domen, wraz z całą wartością firmy z nimi związaną, dziełami pochodnymi i wszelkimi innymi prawami do Produktów.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków.

 1. Treści generowane przez użytkowników

Nie rościmy sobie żadnych praw własności do zdjęć, filmów, dźwięków, tekstów, wpisów konkursowych i innych treści, które użytkownik importuje, przechowuje lub tworzy za pomocą Produktów w związku z lub poprzez korzystanie z Produktów (łącznie "Treści generowane przez użytkowników").

Produkty lub Promocje (zgodnie z definicją poniżej) mogą udostępniać funkcje umożliwiające przesyłanie, przesyłanie, przechowywanie, otrzymywanie, komunikowanie się, udostępnianie, publikowanie lub w inny sposób publiczne udostępnianie Treści generowanych przez użytkowników. Przesyłając, przesyłając, przechowując, komunikując się, udostępniając, publikując lub w inny sposób udostępniając Treści generowane przez użytkowników i o ile nie wskażemy inaczej, użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji na publikowanie, używanie, reprodukowanie, publiczne wyświetlanie, publicznego odtwarzania, modyfikowania, dostosowywania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, inżynierii wstecznej, nadawania, rozpowszechniania, wykorzystywania lub udostępniania w inny sposób wszystkich Treści generowanych przez użytkowników lub dowolnej ich części w dowolnych mediach lub technologiach znanych obecnie lub opracowanych później, a także do używania dowolnego imienia, podobizny i innych oznaczeń identyfikacyjnych ("Imię i podobieństwo"), jak pokazano i przekazano w Treściach generowanych przez użytkowników, za pośrednictwem dowolnego medium lub formatu, w dowolny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo i zgodnie z obowiązującą polityką prywatności, w tym w celu obsługi i ulepszania Produktów (np. poprzez szkolenie algorytmiczne) oraz opracowywania nowych technologii i usług. Użytkownik nie będzie uprawniony do rekompensaty za jakiekolwiek wykorzystanie przez nas lub naszych agentów, licencjobiorców lub cesjonariuszy takich Treści generowanych przez użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ma prawa do sprawdzania ani zatwierdzania sposobu, w jaki takie Treści generowane przez użytkowników lub jakiekolwiek Imię i Wizerunek będą wykorzystywane. Nie będziemy zobowiązani do publikowania, wykorzystywania ani zachowywania Treści generowanych przez użytkowników przesyłanych przez użytkownika ani do zwracania użytkownikowi takich treści.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, które przesyła, przekazuje, komunikuje, udostępnia lub w inny sposób udostępnia w Produktach lub za ich pośrednictwem, lub przekazuje innym osobom, a także oświadcza i gwarantuje, że takie treści nie będą naruszać praw jakichkolwiek osób lub podmiotów oraz że posiada wszelkie prawa, pozwolenia, licencje, upoważnienia i zwolnienia (w tym między innymi do synchronizacji wszelkich nagrań dźwiękowych i utworów muzycznych zawartych w Treściach generowanych przez użytkowników) niezbędne do udzielenia licencji określonych w niniejszych Warunkach i udostępnienia Treści generowanych przez użytkowników.

Możemy odebrać użytkownikowi dostęp do Produktów, jeśli stwierdzimy, że Treści generowane przez użytkownika naruszają niniejszy Regulamin, nasze zasady lub obowiązujące prawo, w tym niezgodne z prawem posty lub treści, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Czekamy na opinie, komentarze i sugestie dotyczące ulepszeń Produktów ("Informacje zwrotne"). Przesyłając nam Opinię, użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji, na podstawie wszelkich praw własności intelektualnej, które posiada lub którymi dysponuje, na używanie, powielanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, odtwarzanie kodu źródłowego, nadawanie, dystrybucję, sprzedaż, wykorzystywanie lub udostępnianie w inny sposób Opinii lub jakiejkolwiek jej części w dowolnych mediach lub technologiach znanych obecnie lub opracowanych później, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, rekompensaty lub kredytu dla użytkownika.

 1. Promocje, konkursy i loterie

Promocje, konkursy i loterie, w których użytkownik bierze udział za pośrednictwem Produktu lub w związku z Produktem (każde z nich "Promocja") mogą podlegać oficjalnym zasadom lub warunkom, które stanowią uzupełnienie niniejszych Warunków i które mogą określać wymogi kwalifikacyjne, instrukcje dotyczące zgłoszeń, terminy, informacje o nagrodach i ograniczenia. Jeśli chcesz wziąć udział w Promocji, zapoznaj się z odpowiednimi oficjalnymi zasadami lub warunkami. Jeśli oficjalne zasady lub warunki Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, postanowienia zawarte w oficjalnych zasadach lub warunkach regulują i kontrolują daną Promocję. Zgłoszenie użytkownika do udziału w promocji stanowi Treści generowane przez użytkownika i podlega wszystkim postanowieniom niniejszych Warunków, które regulują przesyłanie i wykorzystywanie przez nas Treści generowanych przez użytkownika, a także możemy wykorzystywać takie Treści generowane przez użytkownika do celów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.

 1. Usługi i materiały stron trzecich

Produkty mogą umożliwiać dostęp do usług, oprogramowania i stron internetowych osób trzecich (łącznie "Usługi stron trzecich"). Produkty mogą również wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, informacje i materiały pochodzące od osób trzecich, w tym Treści generowane przez użytkowników (łącznie "Materiały osób trzecich") lub udostępniać łącza do określonych Usług lub Materiałów Osób Trzecich.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z któregokolwiek z Produktów, może napotkać treści, w tym Usługi osób trzecich i Materiały osób trzecich, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, przy czym treści te mogą, ale nie muszą, zostać zidentyfikowane jako zawierające wulgarny język, a wyniki wyszukiwania mogą automatycznie i nieumyślnie generować łącza lub odniesienia do materiałów budzących zastrzeżenia. Korzystając z Produktów, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści, dokładności, kompletności, terminowości, ważności, zgodności z prawem autorskim, legalności, przyzwoitości, jakości lub jakiegokolwiek innego aspektu takich Usług Zewnętrznych lub Materiałów Zewnętrznych. Nie gwarantujemy ani nie popieramy, nie przyjmujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek Usługi stron trzecich lub Materiały stron trzecich. Takie Usługi Zewnętrzne i Materiały Zewnętrzne są świadczone wyłącznie dla wygody użytkownika. Użytkownik zgadza się korzystać z Produktów i wszelkich Usług stron trzecich lub Materiałów stron trzecich na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że nie będziemy ponosić wobec niego żadnej odpowiedzialności za treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia.

Ponadto, Usługi i Materiały Osób Trzecich, do których można uzyskać dostęp, które mogą być wyświetlane na urządzeniu użytkownika lub do których można uzyskać łącze z tego urządzenia, mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach. Nie składamy żadnych oświadczeń, że takie Usługi Zewnętrzne i Materiały Zewnętrzne są odpowiednie lub dostępne do użytku w określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim użytkownik decyduje się na dostęp lub korzystanie z takich Usług Zewnętrznych lub Materiałów Zewnętrznych, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi obowiązujących przepisów lokalnych.

My oraz nasi dostawcy treści i licencjodawcy zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Usług lub Materiałów Stron Trzecich w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do takich usług lub materiałów. Możemy również nałożyć ograniczenia na korzystanie lub dostęp do niektórych Usług lub Materiałów Stron Trzecich, w każdym przypadku i bez powiadomienia lub odpowiedzialności.

You acknowledge and agree to comply with applicable third-party terms and conditions related to the use of the Products, Third-Party Services, and/or Third-Party Materials.

The Products may contain advertisements. In consideration for your access and use of the Products, you agree that we, our affiliates, and our third-party partners may place advertising on the Products.

 1. Disclaimer of Warranties

YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOUR USE OF THE PRODUCTS IS AT YOUR SOLE RISK. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS (EXPRESSLY INCLUDING ALL CONTENT AND FEATURES MADE AVAILABLE VIA ANY PRODUCT), ARE PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE,” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, WE HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE PRODUCTS, EITHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF COURSE OF DEALING, OF TRADE USAGE OR PRACTICE, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND OF NON-INFRINGEMENT. WE DO NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE PRODUCTS, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN, OR SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY, THE PRODUCTS WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE PRODUCTS WILL BE CONSTANTLY AVAILABLE, UNINTERRUPTED, SECURE OR ERROR-FREE, THAT ERRORS OR DEFECTS IN THE PRODUCTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THE SITE IS FREE FROM VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY US OR OUR AUTHORIZED REPRESENTATIVES WILL CREATE A WARRANTY. SHOULD ANY OF THE PRODUCTS PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OR CORRUPTION OF DATA THAT RESULTS FROM THE USE OF AND ACCESS TO ANY OF THE PRODUCTS.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW FOR THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

 1. Indemnification

You will defend, indemnify and hold us, our affiliates, parent companies, officers, agents, employees, partners, licensors, contractors, permitted successors and permitted assigns (each of the foregoing, a “TechArt26 Indemnitee”) harmless from all losses, damages, liabilities, deficiencies, claims, actions, judgments, settlements, interest, awards, penalties, fines, costs, or expenses of whatever kind, including, but not limited to, professional fees and reasonable attorneys’ fees incurred by any TechArt26 Indemnitee(s), to the extent directly or indirectly arising out of or resulting from: (a) your User-Generated Content; (b) any breach of these Terms by you or any person accessing the Products using your account; (c) your access or use of the Products; (d) your violation of any applicable law or regulation; (e) your violation of the rights of any third party, including, but not limited to, privacy, intellectual property or proprietary rights with respect to your use of the Products, performance of your obligations under these Terms, or exercise of rights granted to you under these Terms; and (f) any and all claims for property damage, personal injury or bodily injury or death, to the extent caused by your breach of these Terms. You agree that we will have the right to control the defense, negotiation, and settlement of any claim subject to indemnification by you and that you will fully cooperate with us in the defense, negotiation, or settlement of any such claim, and that we will have the right to select counsel handling such defense, negotiation or settlement in our sole discretion.

 1. Limitation of Liability

TO MAXIMUM EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, WE (AND OUR AFFILIATES, PARENT COMPANIES, OFFICERS, AGENTS, EMPLOYEES, PARTNERS, LICENSORS, CONTRACTORS, PERMITTED SUCCESSORS AND PERMITTED ASSIGNS) WILL NOT BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTY FOR ANY PERSONAL INJURY, OR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, MORAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, BUSINESS INTERRUPTION OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO YOUR USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS, OR ANY USER-GENERATED CONTENT, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (CONTRACT, TORT OR OTHERWISE), OR WHETHER SUCH DAMAGE WAS FORESEEABLE, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ANY AGREED OR OTHER REMEDY OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES (OTHER THAN AS MAY BE REQUIRED BY APPLICABLE LAW) EXCEED THE AMOUNT OF FIFTY DOLLARS ($50).

THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF CERTAIN TYPES OF DAMAGES, IN WHICH CASE SOME OF THE LIMITATIONS ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU. THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY CONSUMER RIGHTS IN YOUR APPLICABLE JURISDICTION.

 1. Suspension

We may suspend or terminate your access to any portion or all of the Products for any reason, including if: (a) we reasonably determine that there is a threat or attack on any of our services or systems, or any data stored thereon; (b) your use of the Products disrupts or poses a security risk to us or any of our customers or vendors; (c) you are using the Products for purposes of engaging in, or your account is being used to engage in, fraudulent or illegal activities; (d) our provision of the Products to you is prohibited by applicable law or regulation; or (e) any of our vendors restricts, suspends, or terminates our access to one or more Third-Party Services or Third-Party Materials that are required for the provision of or access to the Products. We will use reasonable efforts to provide notice of any suspension of the Products to you and to provide updates regarding resumption of access to the Products following any Product suspension. We will have no liability for any damage, liabilities, losses (including any loss of data or profits), or any other consequences resulting from a Product suspension.

 1. Termination

These Terms are effective until terminated by us, at our sole discretion, at any time and without notice, or until you stop using our Products, uninstall and delete all copies in your possession, cancel any account, and cancel all active subscriptions. You may stop using the Products at any time. Please refer to section 5 (Subscriptions and Auto Renewals) for information on how you can cancel your subscription or any automatic renewals.

Your rights under these Terms will terminate automatically if you fail to comply with any of its provisions. Upon termination of these Terms, you must cease all use of the Products and uninstall and delete all copies in your possession.

Upon expiration, termination, or cancellation of these Terms for any reason, all rights and obligations of both parties to these Terms, including all licenses granted under these Terms, will immediately terminate. The provisions of these Terms that are by their nature intended to survive termination or expiration of these Terms will so survive.

 1. Account

If the Product allows you or requires you to provide registration information and create an account, these Terms also govern your account. You state that you will provide only true, current and accurate information when you create your account or provide us with the required information, and that you meet the eligibility requirements under these Terms. You agree to update your registration information to keep it accurate and current.

We may ask you to confirm your registration information (such as your email address) to continue using the Product. If you choose not to do so, your access to the Product may be restricted or terminated.

When you choose a username or otherwise create a nickname, you agree not use any name that is unlawful, fraudulent, deceptive, harmful, defamatory, inaccurate, abusive, offensive, threatening, hateful, violent, harassing, discriminatory or racist, or any name that infringes or violates another person’s rights (including, but not limited to, intellectual property rights, and rights of privacy and publicity). You agree not to impersonate any person or misrepresent your identity or affiliation with any person. You further agree not to purchase, sell, rent or give away your account.

You will not share your account or your registration information, and you will not let anyone else access your account. In the event you become aware of or reasonably suspect any breach of security, including any loss, theft, or unauthorized disclosure of your registration information, you must immediately notify us and modify your registration information. You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your registration information, and you will be responsible for all uses of your registration information, including purchases, whether or not authorized by you.

To the maximum extent permitted under applicable law, you are responsible for anything that happens through your account.

If you violate one or more provisions of these Terms, or we suspect that you are in violation of, or reasonably likely to be in violation of, one or more provisions of these Terms, we may suspend or terminate your account under sections 6 (Prohibited Uses), 8 (User-Generated Content), 14 (Suspension), and 15 (Termination).

 1. Governing Law

These Terms, and any dispute, claim (including non-contractual disputes or claims), or matters arising out of or in connection with these Terms will be governed by, and construed in accordance with, the substantive laws of the State of Florida, U.S., excluding any conflict-of-laws rule or principle that might refer the governance or the construction of these Terms to the law of any other jurisdiction.

 1. Binding Arbitration

The United States Federal Arbitration Act applies to these Terms. Except for small claims court cases that qualify (claims under US$ 10,000), any dispute, controversy or claim that in any way relates to or arises out of these Terms or Products you receive from us will be resolved by final and binding arbitration in accordance with and pursuant to the JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures. The Tribunal will consist of one sole arbitrator. UNLESS YOU AND WE AGREE OTHERWISE, THE ARBITRATION WILL TAKE PLACE IN NEW YORK, NEW YORK. The language of the proceeding will be English. Any award issued by the Arbitrator will be final and binding and may be enforced in any court of competent jurisdiction. For claims of $10,000 or less, the party bringing the claim can choose either to arbitrate the claim (in which case the Expedited Procedures in the JAMS Comprehensive Rules will apply) or, alternatively, can bring an individual action in small claims court, in New York County, New York. You can get copies of procedures, rules and fee information from JAMS (www.jamsadr.com) or by requesting them from us. TechArt26 will be responsible for all arbitration filing fees and arbitrator’s costs and expenses upon your written request given prior to the commencement of the arbitration. You will be responsible for all additional fees and costs that you incur in the arbitration.

YOU AND TECHART26 AGREE IRREVOCABLY TO GIVE UP ANY RIGHT TO LITIGATE CLAIMS IN A COURT (EXCEPT AS PROVIDED FOR SMALL CLAIMS COURT). IN ANY COURT PROCEEDING YOU AND TECHART26 AGREE TO WAIVE AND RELINQUISH ALL RIGHT TO HAVE ANY MATTER TRIED BEFORE A JURY. YOU AND TECHART26 ALSO AGREE THAT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL CLAIMS WILL BE RESOLVED INDIVIDUALLY, AND YOU WILL NOT BRING OR PARTICIPATE IN ANY CLASS ACTION OR REPRESENTATIVE ACTION WITH RESPECT TO ANY DISPUTE, CONTROVERSY OR CLAIM ARISING OUT OR RELATING TO A CONTRACT BASED ON THESE TERMS AND THE ARBITRATOR WILL HAVE THE POWER TO RULE ON ANY CHALLENGE TO ITS OWN JURISDICTION OR TO THE VALIDITY OR ENFORCEABILITY OF ANY PORTION OF THESE TERMS. OTHER RIGHTS THAT YOU WOULD HAVE IF YOU WENT TO COURT MAY ALSO BE UNAVAILABLE OR MAY BE LIMITED IN ARBITRATION.

YOU FURTHER AGREE TO ARBITRATE ANY CLAIMS YOU ASSERT ON AN INDIVIDUAL BASIS. IN ANY DISPUTE, NEITHER YOU NOR TECHART26 WILL BE ENTITLED TO JOIN OR CONSOLIDATE CLAIMS BY OR AGAINST OTHER CUSTOMERS IN COURT OR IN ARBITRATION OR OTHERWISE PARTICIPATE IN ANY CLAIM AS A CLASS REPRESENTATIVE, CLASS MEMBER OR IN A PRIVATE ATTORNEY GENERAL CAPACITY.

YOU CAN OPT-OUT OF THE ARBITRATION PROCEDURES SET OUT IN THIS SECTION 17 (BINDING ARBITRATION) WITHIN 30 DAYS FROM THE DATE THAT YOU FIRST CONSENT TO THESE TERMS (THE “OPT-OUT DEADLINE”). YOU MAY OPT OUT OF THIS PROVISION BY MAILING TO US WRITTEN NOTICE BY THE OPT-OUT DEADLINE IN ACCORDANCE WITH SECTION 18 (GENERAL).

 1. General

We may issue any notice that is required or referenced in these Terms to you by (a) email, (b) posting notice to the Products, or (c) other legally accepted means. It is your responsibility to keep your information current to receive notifications and to check the Product regularly (for example, by opening the App once a month). Notices sent by email will be effective when we send the email, and notices we provide by posting will be effective upon posting. To give us notice under these Terms, you must contact us as follows: (1) by email to info@face26.com or (2) by personal delivery, overnight courier or registered or certified mail to 438, 1603 Capitol Avenue, Suite 413-A, Cheyenne, WY, Laramie, US, 82001 Attention: TechArt26 Legal. Notices provided by personal delivery will be effective immediately. Notices provided by email or overnight courier will be effective one business day after they are sent. Notices provided by registered or certified mail will be effective three business days after they are sent.

You will not assign, subcontract, delegate, or otherwise transfer these Terms, or your rights and obligations hereunder, without obtaining the prior written consent of an authorized representative of TechArt26, and any attempted assignment, subcontract, delegation, or transfer in violation of the foregoing will be void. We may assign these Terms or delegate our obligations hereunder, in whole or in part, without your consent, to any person or entity at any time.

Any failure by us to exercise or enforce any of our rights under these Terms does not waive our right to enforce such right. Any waiver of such rights will only be effective if it is in writing and signed by an authorized representative of TechArt26. The rights and remedies under these Terms are cumulative and are in addition to and not in substitution for any other rights and remedies available at law, in equity or otherwise.

If any provision, or part thereof, of these Terms is found to be unlawful, void or for any reason unenforceable, that provision, or the affected part thereof, will be deemed amended so that it is valid and enforceable to the maximum extent permitted by law. Any invalid or unenforceable portion should be construed as narrowly as possible in order to give effect to as much of these Terms as possible. Any unaffected provision of these Terms will remain in full force and effect.

These Terms will be binding upon the parties and their respective successors and permitted assigns.

Except as expressly provided in section 7 (Our Intellectual Property Rights), 10 (Third-Party Services and Materials), 12 (Indemnification), 19 (General), 20 (Additional Terms for App Marketplaces), and 21 (Additional Terms for Shutterstock Content) there are no third-party beneficiaries to these Terms.

Any delay in the performance of any duties or obligations of either party (except the payment of money owed) will not be considered a breach of these Terms to the extent such delay is caused by a labor dispute, shortage of materials, fire, earthquake, epidemic, flood, act of terrorism, or any other event beyond the control of such party.

 1. Additional Terms for App Marketplaces

When you access, purchase or download the App from the Apple App Store, you acknowledge and agree that:

 • These Terms are concluded between you and TechArt26, and not with Apple Inc. or its subsidiaries (collectively, “Apple”), and as between TechArt26 and Apple, TechArt26 is solely responsible for the App and the content thereof.
 • You may only use the App on an Apple-branded product that you own or control and as permitted by the Zasady użytkowania określone w warunkach i wytycznych, które regulują korzystanie przez użytkownika ze sklepu Apple App Store (w tym Warunki korzystania z usług Apple Media ServicesAplikacja może być dostępna i używana przez inne konta powiązane z kontem użytkownika, z którego dokonano zakupu za pośrednictwem Chmury rodzinnej lub zakupów zbiorowych.
 • Apple nie jest w żaden sposób zobowiązana do świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji.
 • W przypadku niezgodności Aplikacji z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, użytkownik może powiadomić Apple, a Apple zwróci użytkownikowi cenę zakupu Aplikacji, jeśli ma to zastosowanie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji, a wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z niespełnieniem jakiejkolwiek gwarancji będą wyłączną odpowiedzialnością TechArt26.
 • Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia użytkownika lub osób trzecich związane z Aplikacją lub posiadaniem i/lub korzystaniem z Aplikacji przez użytkownika, w tym między innymi za: (a) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (b) wszelkich roszczeń z tytułu niezgodności Aplikacji z jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (c) roszczeń wynikających z przepisów dotyczących ochrony konsumentów, prywatności lub podobnych przepisów.
 • W przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej, że Aplikacja lub posiadanie i korzystanie z Aplikacji przez użytkownika narusza prawa własności intelektualnej tej osoby trzeciej, w stosunkach między Apple a TechArt26, TechArt26 będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, ugodę i zwolnienie z wszelkich takich roszczeń dotyczących naruszenia własności intelektualnej.
 • Użytkownik nie może używać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować Aplikacji lub jakiegokolwiek jej składnika lub produktu, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo jurysdykcji, w której uzyskano Aplikację. Użytkownik zgadza się również, że nie będzie wykorzystywał Aplikacji ani żadnego jej składnika lub produktu do celów zabronionych przez takie przepisy prawa. W szczególności, ale bez ograniczeń, Aplikacja nie może być eksportowana lub reeksportowana (a) do krajów objętych embargiem Stanów Zjednoczonych lub (b) do osób znajdujących się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na liście osób lub podmiotów objętych zakazem eksportu Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Korzystając z Aplikacji, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym z takich krajów ani na żadnej z takich list.
 • Podczas korzystania z Aplikacji użytkownik musi przestrzegać obowiązujących warunków umów stron trzecich.
 • Apple jest zewnętrznym beneficjentem niniejszych Warunków, a Apple będzie mieć prawo (i uznaje się, że zaakceptowała to prawo) do egzekwowania niniejszych Warunków wobec użytkownika jako ich zewnętrznego beneficjenta.

Uzyskując dostęp, kupując lub pobierając Aplikację z Google Play, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

 • W zakresie, w jakim niniejsze Warunki są sprzeczne z Umowa dystrybucyjna dla deweloperów Google PlayWarunki korzystania z usługi Google Play lub warunki i wytyczne regulujące korzystanie z Google Play ("Warunki Google Play"), Warunki Google Play będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do korzystania z Aplikacji, do której użytkownik uzyskuje dostęp, którą kupuje lub pobiera z Google Play.
 • Google LLC lub jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niniejszych Warunków.
 1. Dodatkowe warunki dotyczące zawartości Shutterstock

Jeśli jakakolwiek zawartość Shutterstock zostanie udostępniona użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji ("Zawartość Shutterstock"), korzystanie przez użytkownika z zawartości Shutterstock podlega również dodatkowym warunkom określonym w niniejszej sekcji oraz wszelkim innym obowiązującym warunkom Shutterstock. Użytkownik nie może korzystać z żadnych treści Shutterstock:

 • z wyjątkiem sytuacji, gdy są one włączone do treści lub produktów tworzonych i dystrybuowanych przy użyciu aplikacji lub w inny sposób pobierają jakiekolwiek treści Shutterstock w ich oryginalnej, niezmienionej formie poza aplikacją.
 • Wraz z treściami pornograficznymi, zniesławiającymi lub niezgodnymi z prawem lub w sposób naruszający znaki towarowe lub prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 • Przedstawianie jakiejkolwiek osoby w sposób, który rozsądna osoba uznałaby za obraźliwy, w tym między innymi przedstawianie jakiejkolwiek osoby: (a) w związku z pornografią, filmami dla dorosłych, miejscami rozrywki dla dorosłych, usługami towarzyskimi, usługami randkowymi lub podobnymi; (b) w związku z reklamą lub promocją wyrobów tytoniowych; (c) jako popierającej partię polityczną, kandydata, wybranego urzędnika lub opinię; (d) cierpiącej na dolegliwości fizyczne lub psychiczne lub leczącej się na nie; lub (e) angażującej się w niemoralne lub przestępcze działania.
 • Jako znak towarowy, znak usługowy, logo lub jako "piosenka tematyczna" identyfikująca źródło, tak że wykorzystanie muzyki ma na celu stworzenie skojarzeń marki z treścią lub produktami, z którymi jest powiązana.
 1. Dodatkowe warunki dotyczące zawartości listy dzieł sztuki

Jeśli jakakolwiek treść Artlist zostanie udostępniona użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji ("Aplikacja"), użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do niej za pośrednictwem Aplikacji.Zawartość listy dzieł sztuki"), korzystanie przez użytkownika z Zawartości Artlist podlega również dodatkowym warunkom określonym w niniejszej sekcji. Użytkownik otrzymuje ograniczoną, odwołalną licencję na dostęp i korzystanie z Treści Artlist w celu włączenia lub synchronizacji Treści Artlist z projektami audiowizualnymi i produkcjami stworzonymi w Aplikacji. Użytkownik nie może używać żadnych Treści Artlist:

 • W jakikolwiek sposób, który (a) jest niezgodny z prawem i/lub (b) szkodzi reputacji Artlist.
 • W kontekście przemocy lub zachęcania do przemocy, pornografii i obrzydliwości, rasizmu, nienawiści i dyskryminacji wobec jakiejkolwiek osoby lub ze względu na rasę, religię, płeć, orientację seksualną, społeczność lub narodowość, gróźb, krzywdzenia bezbronnych, naruszania prywatności, oszczerstw i wszelkich innych obraźliwych treści.
 • W jakikolwiek sposób sprzeczny z nakazami sądowymi właściwej jurysdykcji i/lub zabroniony przez przepisy obowiązującego prawa.
 • Tworzenia jakichkolwiek coverów Treści z Listy Artykułów (w tym melodii i/lub tekstów) lub nazywania lub tytułowania projektów pod nazwą Treści z Listy Artykułów.
 • Jako oddzielny plik.
 1. Dodatkowe warunki dla Alight Motion

Niniejszym przyznajemy użytkownikowi prawo do korzystania z aplikacji Alight Motion pod warunkiem przestrzegania przez niego niniejszych Warunków i uiszczenia stosownych opłat subskrypcyjnych:

 • Ograniczona, odwołalna, nieprzenoszalna, niepodlegająca sublicencjonowaniu, niewyłączna licencja na używanie, modyfikowanie i powielanie Stock Elements i Preset Shapes udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem aplikacji Alight Motion (do pobrania lub wstępnie spakowanych w aplikacji Alight Motion w momencie instalacji), jako reprodukcja cyfrowa w cyfrowej formie wideo, pod warunkiem, że jeśli praca użytkownika zawiera przypisy do innych właścicieli praw autorskich, użytkownik również przypisuje je nam (na przykład "Asset courtesy of Alight Motion. Edited with Alight Motion").
 • W przypadku wszelkich treści multimedialnych, wideo lub animacji, które użytkownik tworzy w aplikacji Alight Motion, będąc aktualnym, płatnym subskrybentem, bezterminowa, ograniczona, odwołalna, nieprzenoszalna, niepodlegająca sublicencjonowaniu, niewyłączna licencja na używanie, modyfikowanie i powielanie Stock Elements i Preset Shapes udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem aplikacji Alight Motion (do pobrania lub wstępnie spakowanych w aplikacji Alight Motion w momencie instalacji), jako cyfrowa reprodukcja w cyfrowej formie wideo oraz jako część transmisji telewizyjnej lub radiowej.

Oprócz zabronionych zastosowań określonych w sekcji 6 (Zabronione zastosowania), użytkownik zgadza się, że nie będzie i nie zezwoli żadnej osobie uzyskującej dostęp do aplikacji Alight Motion przy użyciu jego konta na:

 • Używać Stock Elements w sposób inny niż jako część treści tworzonych w aplikacji Alight Motion.
 • Używanie Stock Elements jako części znaku towarowego, znaku projektowego, logo lub znaku usługowego.
 • Fałszywie przedstawiać lub sugerować, że Elementy Stockowe zostały stworzone przez jakąkolwiek osobę inną niż właściciele praw autorskich.
 • Używanie Stock Elements w kontekście pornograficznym, zniesławiającym lub wprowadzającym w błąd, lub w sposób, który mógłby zostać uznany za zniesławiający, obsceniczny lub niezgodny z prawem.
 • Używanie Alight Cloud do ogólnego przechowywania multimediów lub przechowywania plików, które nie zostały utworzone i nie są zarządzane za pomocą aplikacji Alight Motion. Usługa Alight Cloud została zaprojektowana i jest przeznaczona wyłącznie do przechowywania i udostępniania treści zgodnych z niniejszymi Warunkami i utworzonych przez użytkownika za pomocą aplikacji Alight Motion.
 • Przesyłanie lub publikowanie w Alight Cloud lub w inny sposób przesyłanie za pośrednictwem Alight Cloud jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, lub używanie Alight Cloud jako środka przekierowującego do innej witryny internetowej, lub angażowanie się w działalność komercyjną za pośrednictwem Alight Cloud, taką jak wyświetlanie banerów zaprojektowanych w celu uzyskania korzyści przez użytkownika lub jakąkolwiek inną firmę lub organizację lub wyświetlanie banerów usług, które zapewniają użytkownikom gotówkę lub nagrody pieniężne w zamian za hiperłącza do ich witryn internetowych).

Dla celów niniejszej sekcji poniższe terminy mają następujące znaczenie:

"Alight Cloud” means Alight Motion’s cloud services.

"Packaged Elements” means elements in the “Elements” and “My Elements” menus in the Alight Motion App that were pre-packed with the application at the time of installation.

"Preset Shapes” means the preset vector shapes provided in the “Shape” menu in the Alight Motion App.

"Saved Elements” means elements provided by us and downloaded after installation of the Alight Motion App via an in-app download button in or any of the Services, or by clicking a download link provided by us, such as via social media or other channels.

"Stock Elements” means all Packaged Elements and Saved Elements.

Last updated: 17 March 2023

Terms of Service – – Residence inside the EEA, UK or Switzerland

If your usual residence is in the European Economic Area, the United Kingdom or Switzerland

Prosimy o uważne przeczytanie: Niniejsze Warunki świadczenia usług (niniejsze "Warunki") stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem ("ty" lub "twój”) and TechArt26, with offices at 438, 1603 Capitol Avenue, Suite 413-A, Cheyenne, WY, Laramie, US, 82001 (collectively with its successors in interest and permitted assigns, “TechArt26," "my," "my" lub "nasz").

Niniejszy Regulamin reguluje dostęp i korzystanie przez użytkownika z naszych witryn internetowych, na których zamieszczono niniejszy Regulamin ("Strona"), nasze aplikacje mobilne ("Aplikacja") oraz powiązane z nimi treści, produkty i usługi (łącznie, wraz z Witryną i Aplikacją, "Produkt" lub "Produkty").

By downloading, installing or using the Products in any manner, you agree to these Terms and you agree to comply with and be bound by any applicable specific, supplemental or third-party licenses or terms when using any Product. These Terms contain provisions that govern the resolution of claims you may have, disclaimers of certain warranties, automatically renewing subscriptions, and certain limitations on our liability. If you do not agree to all terms and conditions in these Terms, do not access and immediately stop using the Products, cancel any account, and immediately delete any copies of the Products in your possession.

These terms were originally drafted in English. If there is any conflict between the English-language version of these Terms and a version translated into another language, the one most favorable to the consumer will prevail.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszych Warunków lub naszych Produktów należy odwiedzić odpowiednią stronę pomocy technicznej:

 1. Zmiany warunków i produktów

We may update these Terms from time to time. In such cases, we will take appropriate measures to inform you in accordance with the significance of the changes performed, for example, by providing you reasonable notice of the proposed changes via email or as a pop-up or push notification within the Products. It is your responsibility to review the Terms regularly, and to check the Product for updates to these Terms regularly. By continuing to access or use our Product after updates become effective, you agree to be bound by the updated Terms. If you do not agree to the updated Terms, you must immediately stop using our Products, uninstall and delete any copies in your possession, and cancel your subscription and any account.

We may also update, change, suspend or discontinue any of the Products (or any part, content or feature) at any time for justified or business reasons. In such cases, if reasonably necessary or if required by applicable law, we will notify you via email or as a pop-up or push notification within the relevant Products to the extent and as soon as practically possible.

Niektóre produkty i funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub we wszystkich językach.

 1. Prywatność

Please refer to the applicable privacy policy for information on how we process your personal data:

 1. Kwalifikowalność

You may access and use the Products only if you are capable of entering into a legally binding agreement with TechArt26.

 1. Licencja użytkownika końcowego

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków i uiszczenia przez niego stosownych opłat subskrypcyjnych, niniejszym udzielamy użytkownikowi, do celów osobistych i niekomercyjnych, ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej licencji na korzystanie z Produktów oraz na pobranie i zainstalowanie kopii odpowiedniej Aplikacji na dozwolonym urządzeniu, które użytkownik posiada lub kontroluje.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach i warunkach mających zastosowanie do sklepu z aplikacjami mobilnymi, w którym udostępniamy odpowiednią Aplikację (każdy "App Marketplace"), użytkownik nie może: (a) wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować, udzielać sublicencji lub w inny sposób przekazywać lub udostępniać Produktów; lub (b) kopiować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować, zmieniać, naśladować, adaptować, tłumaczyć lub tworzyć dzieł pochodnych Produktów, jakichkolwiek aktualizacji, treści lub jakiejkolwiek ich części (z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jakiekolwiek powyższe ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo lub w zakresie, w jakim mogą na to zezwalać warunki licencyjne regulujące korzystanie z jakichkolwiek komponentów open source dołączonych do Produktów).

 1. Purchases, Subscriptions, Promotional Codes, Auto Renewals, Changes to Fees and Withdrawal Right

Możemy oferować bezpłatne wersje próbne według własnego uznania. Po zainstalowaniu lub wygaśnięciu bezpłatnej oferty próbnej (jeśli ma zastosowanie) lub zrealizowanego Wirtualnego przedmiotu lub Kodu promocyjnego, użytkownik zostanie obciążony stosownymi opłatami subskrypcyjnymi (jeśli takie istnieją) za korzystanie z Produktów. Po wygaśnięciu początkowego okresu subskrypcji, niezależnie od tego, czy subskrypcja jest tygodniowa, miesięczna, kwartalna, roczna czy inna, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana na powtarzające się okresy subskrypcji o tym samym czasie trwania, chyba że użytkownik wyraźnie anuluje subskrypcję. W przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem Aplikacji, użytkownik może anulować subskrypcję lub automatyczne odnawianie subskrypcji w dowolnym momencie w ustawieniach konta w App Marketplace, zgodnie z zasadami obowiązującymi w poszczególnych App Marketplace. Jeśli użytkownik zakupił subskrypcję za pośrednictwem Witryny, może zarządzać subskrypcją i anulować ją oraz wszelkie automatyczne odnowienia w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomościach e-mail z potwierdzeniem zakupu lub odnowienia subskrypcji lub postępując zgodnie z instrukcjami na stronie pomocy technicznej Produktu. Uninstalling a Product will not result in the cancellation of your subscription. If you have begun a subscription period and you then decide to cancel your subscription during such period, you will not receive a refund for the fees you already paid for such subscription period, and you will continue to be able to use the Products for which you subscribed until the end of such subscription period. We may change the applicable subscription fees at any time for justified or business reasons and the new fees will apply starting from the next subscription period. In such cases, we will inform you of the new fees with reasonable notice via email or as a pop-up or push notification within the Products. If you do not agree with the new fees, you will have the statutory right to cancel your subscription following the instructions above. Changes to the subscription fees will not apply retroactively.

Produkty mogą umożliwiać użytkownikowi zakup ograniczonej, osobistej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej licencji na korzystanie z elementów wirtualnych lub materiałów eksploatacyjnych w aplikacji (zwanych łącznie "Wirtualne przedmioty"), które mogą obejmować wirtualne karty, żetony lub inne jednostki, które można wymienić na dodatkowe funkcje, ulepszenia, funkcjonalności, treści lub usługi w ramach Produktów. Użytkownik może nabywać Przedmioty wirtualne wyłącznie za pośrednictwem Produktów i może wymieniać lub używać Przedmiotów wirtualnych wyłącznie za pośrednictwem Produktu, w którym zostały one nabyte. Możemy zarządzać, regulować, zmieniać lub usuwać Przedmioty Wirtualne w dowolnym momencie według własnego uznania. Wszystkie konsumpcyjne zakupy w aplikacji dokonane za pośrednictwem Produktów i wszystkich Wirtualnych Przedmiotów (oraz wszystkie wykupy Wirtualnych Przedmiotów) są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma żadnego zwrotu pieniędzy ani rekompensaty za niewykorzystane Wirtualne przedmioty, gdy jego dostęp do Produktów lub konto (jeśli istnieje) zostanie zawieszone lub zamknięte z jakiegokolwiek powodu.

Możemy udostępnić użytkownikowi karty podarunkowe lub kody promocyjne, które można wymienić na dodatkowe funkcje, ulepszenia, funkcjonalności, treści, usługi lub Przedmioty wirtualne w ramach określonego Produktu i przez ograniczony czas, z zastrzeżeniem wymogów kwalifikacyjnych ("Kody promocyjne"). Kody Promocyjne nie mają wartości pieniężnej, są osobiste, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu, a my nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jakiegokolwiek wynagrodzenia w związku z Kodem Promocyjnym. Produkty mogą wymagać utworzenia lub zalogowania się na konto w celu korzystania z Kodów promocyjnych.

If you are a consumer resident in the European Economic Area, you may exercise your statutory right of withdrawal within 14 days of signing up for or upgrading to subscription in your account settings with the App Marketplace, according to the policies of each App Marketplace.

Ważność niniejszych Warunków i ważność jakiegokolwiek zakupu związanego z Produktami będą rozpatrywane niezależnie od siebie, co oznacza, że rozwiązanie takiego powiązanego zakupu nie wpłynie na ważność niniejszych Warunków, a rozwiązanie niniejszych Warunków nie może wpłynąć na ważność takiego powiązanego zakupu.

 1. Zabronione zastosowania

Użytkownik zgadza się, że nie będzie i nie zezwoli żadnej osobie uzyskującej dostęp do Produktów przy użyciu jego konta na:

 • Korzystać z Produktów w sposób niedozwolony na mocy niniejszych Warunków.
 • Korzystać z Produktów w celach zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, lub w sposób naruszający prawa innych osób.
 • Importowanie, przesyłanie, wgrywanie, publikowanie, publikowanie, komunikowanie lub przekazywanie innym osobom w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, oszukańczych, zwodniczych, szkodliwych, zniesławiających, niedokładnych, obraźliwych, obraźliwych, zawierających groźby, nienawistnych, brutalnych, nękających, dyskryminujących lub rasistowskich lub jakichkolwiek treści, które naruszają lub łamią prawa innych osób (w tym między innymi prawa własności intelektualnej oraz prawa do prywatności i reklamy).
 • kopiować (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach) ani modyfikować Produktów.
 • kadrowanie, odzwierciedlanie, wyświetlanie lub włączanie Produktów lub jakiejkolwiek ich części do jakiegokolwiek innego programu, witryny, usługi lub produktu.
 • Korzystać z Produktów w sposób, który zakłóca, pogarsza lub zakłóca integralność lub wydajność którejkolwiek z naszych sieci, technologii, produktów lub usług.
 • Wykorzystywanie jakichkolwiek metod eksploracji danych lub podobnych zautomatyzowanych lub ręcznych metod ekstrakcji, gromadzenia lub skrobania danych w związku z Produktami.
 • Obchodzenie, omijanie, pokonywanie, modyfikowanie, manipulowanie lub wyłączanie jakiegokolwiek systemu ochrony treści, zarządzania prawami cyfrowymi, funkcji bezpieczeństwa lub funkcjonalności w Produktach.
 • Zezwalanie innym na wykonywanie którejkolwiek z powyższych czynności.

In accordance with section 14 (Withdrawal and Termination), we reserve the right to suspend or terminate your access to the Products if we suspect that you are in violation of, or reasonably likely to be in violation of, one or more provisions of these Terms.

 1. Nasze prawa własności intelektualnej

My lub nasi licencjodawcy zachowujemy i jesteśmy wyłącznymi właścicielami wszelkich praw, tytułów i udziałów w Produktach i ich zawartości (w tym oprogramowania, grafiki, zdjęć, filmów, muzyki, dźwięków, tekstu, informacji i innych materiałów publikowanych, dostarczanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Produktów), w tym wszelkich praw własności intelektualnej, zarejestrowanych lub nie, które obejmują, ale nie ograniczają się do praw autorskich, patentów, ujawnień patentów i wynalazków (zarówno podlegających opatentowaniu, jak i nie), znaków towarowych, znaków usługowych, tajemnic handlowych, know-how i innych informacji poufnych, strojów handlowych, nazw handlowych, logo, nazw firm i nazw domen, wraz z całą wartością firmy z nimi związaną, dziełami pochodnymi i wszelkimi innymi prawami do Produktów.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków.

 1. Treści generowane przez użytkowników

Nie rościmy sobie żadnych praw własności do zdjęć, filmów, dźwięków, tekstów, wpisów konkursowych i innych treści, które użytkownik importuje, przechowuje lub tworzy za pomocą Produktów w związku z lub poprzez korzystanie z Produktów (łącznie "Treści generowane przez użytkowników").

Produkty lub Promocje (zgodnie z definicją poniżej) mogą udostępniać funkcje umożliwiające przesyłanie, przesyłanie, przechowywanie, otrzymywanie, komunikowanie się, udostępnianie, publikowanie lub w inny sposób publiczne udostępnianie Treści generowanych przez użytkowników. Przesyłając, przesyłając, przechowując, komunikując się, udostępniając, publikując lub w inny sposób udostępniając Treści generowane przez użytkowników i o ile nie wskażemy inaczej, użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji na publikowanie, używanie, reprodukowanie, publiczne wyświetlanie, publicznego odtwarzania, modyfikowania, dostosowywania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, inżynierii wstecznej, nadawania, rozpowszechniania, wykorzystywania lub udostępniania w inny sposób wszystkich Treści generowanych przez użytkowników lub dowolnej ich części w dowolnych mediach lub technologiach znanych obecnie lub opracowanych później, a także do używania dowolnego imienia, podobizny i innych oznaczeń identyfikacyjnych ("Imię i podobieństwo"), jak pokazano i przekazano w Treściach generowanych przez użytkowników, za pośrednictwem dowolnego medium lub formatu, w dowolny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo i zgodnie z obowiązującą polityką prywatności, w tym w celu obsługi i ulepszania Produktów (np. poprzez szkolenie algorytmiczne) oraz opracowywania nowych technologii i usług. Użytkownik nie będzie uprawniony do rekompensaty za jakiekolwiek wykorzystanie przez nas lub naszych agentów, licencjobiorców lub cesjonariuszy takich Treści generowanych przez użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ma prawa do sprawdzania ani zatwierdzania sposobu, w jaki takie Treści generowane przez użytkowników lub jakiekolwiek Imię i Wizerunek będą wykorzystywane. Nie będziemy zobowiązani do publikowania, wykorzystywania ani zachowywania Treści generowanych przez użytkowników przesyłanych przez użytkownika ani do zwracania użytkownikowi takich treści.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, które przesyła, przekazuje, komunikuje, udostępnia lub w inny sposób udostępnia w Produktach lub za ich pośrednictwem, lub przekazuje innym osobom, a także oświadcza i gwarantuje, że takie treści nie będą naruszać praw jakichkolwiek osób lub podmiotów oraz że posiada wszelkie prawa, pozwolenia, licencje, upoważnienia i zwolnienia (w tym między innymi do synchronizacji wszelkich nagrań dźwiękowych i utworów muzycznych zawartych w Treściach generowanych przez użytkowników) niezbędne do udzielenia licencji określonych w niniejszych Warunkach i udostępnienia Treści generowanych przez użytkowników.

Możemy odebrać użytkownikowi dostęp do Produktów, jeśli stwierdzimy, że Treści generowane przez użytkownika naruszają niniejszy Regulamin, nasze zasady lub obowiązujące prawo, w tym niezgodne z prawem posty lub treści, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Czekamy na opinie, komentarze i sugestie dotyczące ulepszeń Produktów ("Informacje zwrotne"). Przesyłając nam Opinię, użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji, na podstawie wszelkich praw własności intelektualnej, które posiada lub którymi dysponuje, na używanie, powielanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, odtwarzanie kodu źródłowego, nadawanie, dystrybucję, sprzedaż, wykorzystywanie lub udostępnianie w inny sposób Opinii lub jakiejkolwiek jej części w dowolnych mediach lub technologiach znanych obecnie lub opracowanych później, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, rekompensaty lub kredytu dla użytkownika.

 1. Promocje, konkursy i loterie

Promocje, konkursy i loterie, w których użytkownik bierze udział za pośrednictwem Produktu lub w związku z Produktem (każde z nich "Promocja") mogą podlegać oficjalnym zasadom lub warunkom, które stanowią uzupełnienie niniejszych Warunków i które mogą określać wymogi kwalifikacyjne, instrukcje dotyczące zgłoszeń, terminy, informacje o nagrodach i ograniczenia. Jeśli chcesz wziąć udział w Promocji, zapoznaj się z odpowiednimi oficjalnymi zasadami lub warunkami. Jeśli oficjalne zasady lub warunki Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, postanowienia zawarte w oficjalnych zasadach lub warunkach regulują i kontrolują daną Promocję. Zgłoszenie użytkownika do udziału w promocji stanowi Treści generowane przez użytkownika i podlega wszystkim postanowieniom niniejszych Warunków, które regulują przesyłanie i wykorzystywanie przez nas Treści generowanych przez użytkownika, a także możemy wykorzystywać takie Treści generowane przez użytkownika do celów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.

 1. Usługi i materiały stron trzecich

Produkty mogą umożliwiać dostęp do usług, oprogramowania i stron internetowych osób trzecich (łącznie "Usługi stron trzecich"). Produkty mogą również wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, informacje i materiały pochodzące od osób trzecich, w tym Treści generowane przez użytkowników (łącznie "Materiały osób trzecich") lub udostępniać łącza do określonych Usług lub Materiałów Osób Trzecich.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z któregokolwiek z Produktów, może napotkać treści, w tym Usługi osób trzecich i Materiały osób trzecich, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, przy czym treści te mogą, ale nie muszą, zostać zidentyfikowane jako zawierające wulgarny język, a wyniki wyszukiwania mogą automatycznie i nieumyślnie generować łącza lub odniesienia do materiałów budzących zastrzeżenia. Korzystając z Produktów, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści, dokładności, kompletności, terminowości, ważności, zgodności z prawem autorskim, legalności, przyzwoitości, jakości lub jakiegokolwiek innego aspektu takich Usług Zewnętrznych lub Materiałów Zewnętrznych. Nie gwarantujemy ani nie popieramy, nie przyjmujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek Usługi stron trzecich lub Materiały stron trzecich. Takie Usługi Zewnętrzne i Materiały Zewnętrzne są świadczone wyłącznie dla wygody użytkownika. Użytkownik zgadza się korzystać z Produktów i wszelkich Usług stron trzecich lub Materiałów stron trzecich na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że nie będziemy ponosić wobec niego żadnej odpowiedzialności za treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia.

Ponadto, Usługi i Materiały Osób Trzecich, do których można uzyskać dostęp, które mogą być wyświetlane na urządzeniu użytkownika lub do których można uzyskać łącze z tego urządzenia, mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach. Nie składamy żadnych oświadczeń, że takie Usługi Zewnętrzne i Materiały Zewnętrzne są odpowiednie lub dostępne do użytku w określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim użytkownik decyduje się na dostęp lub korzystanie z takich Usług Zewnętrznych lub Materiałów Zewnętrznych, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi obowiązujących przepisów lokalnych.

We, and our content providers and licensors, reserve the right to change, suspend, remove, or disable access to any Third-Party Services or Third-Party Materials at any time for justified or business reasons. We will not be liable for the removal of or disabling of access to any such services or materials. We may also impose limits on the use of or access to certain Third-Party Services or Third-Party Materials, in any case and without liability.

You acknowledge and agree to comply with applicable third-party terms and conditions related to the use of the Products, Third-Party Services, and/or Third-Party Materials.

The Products may contain advertisements. In consideration for your access and use of the Products, you agree that we, our affiliates, and our third-party partners may place advertising on the Products.

This section does not affect section 13 (Limitation of Liability).

 1. Disclaimer of Warranties

You expressly acknowledge and agree that your use of the Products is at your sole risk. To the maximum extent permitted by law, we disclaim all warranties and conditions of merchantability, of satisfactory quality, and of fitness for a particular purpose. We cannot warrant against interference with your enjoyment of the Products, that the functions contained in, or services performed or provided by, the Products will meet your requirements, or that the operation of the Products will be constantly available, uninterrupted, secure or error-free. No oral or written information or advice given by us or our authorized representatives will create a warranty. Some jurisdictions do not allow for the exclusion of implied warranties, so the above exclusions may not apply to you.

This section does not affect section 13 (Limitation of Liability).

 1. Indemnification

You will defend, indemnify and hold us, our affiliates, parent companies, officers, agents, employees, partners, licensors, contractors, permitted successors and permitted assigns (each of the foregoing, a “TechArt26 Indemnitee”) harmless from all losses, damages, liabilities, deficiencies, claims, actions, judgments, settlements, interest, awards, penalties, fines, costs, or expenses of whatever kind, including, but not limited to, professional fees and reasonable attorneys’ fees incurred by any TechArt26 Indemnitee(s), to the extent directly or indirectly arising out of or resulting from: (a) your User-Generated Content; (b) any breach of these Terms by you or any person accessing the Products using your account; (c) your access or use of the Products; (d) your violation of any applicable law or regulation; and (e) your violation of the rights of any third party, including, but not limited to, privacy, intellectual property or proprietary rights with respect to your use of the Products, performance of your obligations under these Terms, or exercise of rights granted to you under these Terms. You agree that we will have the right to control the defense, negotiation, and settlement of any claim subject to indemnification by you and that you will fully cooperate with us in the defense, negotiation, or settlement of any such claim, and that we will have the right to select counsel handling such defense, negotiation or settlement in our sole discretion.

 1. Limitation of Liability

To maximum extent permitted under applicable law, we (and our affiliates, parent companies, officers, agents, employees, partners, licensors, contractors, permitted successors and permitted assigns) will not be liable for any moral, indirect or consequential damages whatsoever, including, without limitation, damages for loss of profits, loss of data, business interruption or any other commercial damages or losses, arising out of or related to your use or inability to use the Products, or any User-Generated Content, unless such damages are caused by our breach of these Terms. These Terms do not limit our liability for death, personal injury, fraud, or gross negligence.

 1. Withdrawal and Termination

These Terms are effective until you stop using our Products, uninstall and delete any copies in your possession, cancel any account, and cancel all active subscriptions. You may stop using the Products at any time. Please refer to section 5 (Subscriptions, Auto Renewals, Changes to Fees and Withdrawal Right) for information on how you can cancel your subscription or any automatic renewals.

We may withdraw from our agreement with you under these Terms at any time by providing you with at least a 30 days’ advance notice. If we withdraw from this agreement, your current subscription period will terminate, and you will be eligible to receive a refund for the portion of the fees you have paid corresponding to the subscription period following our withdrawal.

We may terminate our agreement with you under these Terms with immediate effect if you breach one or more of sections 3 (Eligibility), 4 (App End User License), 6 (Prohibited Uses), 8 (User-Generated Content), and 15 (Account). If we terminate this agreement for breach, you will not receive a refund for the fees you already paid.

Upon expiration, termination, or cancellation of these Terms for any reason, all rights and obligations of both parties to these Terms, including all licenses granted under these Terms, will immediately terminate. The provisions of these Terms that are by their nature intended to survive termination or expiration of these Terms will so survive.

 1. Account

If the Product allows you or requires you to provide registration information and create an account, these Terms also govern your account. You state that you will provide only true, current and accurate information when you create your account or provide us with the required information, and that you meet the eligibility requirements under these Terms. You agree to update your registration information to keep it accurate and current.

We may ask you to confirm your registration information (such as your email address) to continue using the Product. If you choose not to do so, your access to the Product may be restricted or terminated.

When you choose a username or otherwise create a nickname, you agree not use any name that is unlawful, fraudulent, deceptive, harmful, defamatory, inaccurate, abusive, offensive, threatening, hateful, violent, harassing, discriminatory or racist, or any name that infringes or violates another person’s rights (including, but not limited to, intellectual property rights, and rights of privacy and publicity). You agree not to impersonate any person or misrepresent your identity or affiliation with any person. You further agree not to purchase, sell, rent or give away your account.

You will not share your account or your registration information, and you will not let anyone else access your account. In the event you become aware of or reasonably suspect any breach of security, including any loss, theft, or unauthorized disclosure of your registration information, you must immediately notify us and modify your registration information. You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your registration information, and you will be responsible for all uses of your registration information, including purchases, whether or not authorized by you.

To the maximum extent permitted under applicable law, you are responsible for anything that happens through your account.

In accordance with section 14 (Withdrawal and Termination), we reserve the right to suspend or terminate your account if we suspect that you are in violation of, or reasonably likely to be in violation of, one or more provisions of these Terms.

 1. Governing Law and Jurisdiction

The laws of the US, excluding its conflict of law provisions, will govern these Terms and your use of the Products. If you are a consumer resident in the European Union, these Terms will not affect the mandatory laws and statutory consumer rights of your country of residence.

Any controversy or claim in relation to the application or interpretation of these Terms and arising out of your use of the Products will be submitted to the exclusive jurisdiction of the Wyoming, US. If you are a consumer resident or domiciled in the European Union, you may submit your claim to the court of your place of residence or domicile.

 1. Online Dispute Resolution

As an alternative to resolution of disputes through courts, consumers resident in the European Union may refer their complaint to the European Online Dispute Resolution Platform. Consumers may obtain more information by visiting the European Commission’s Online Dispute Resolution Platform site.

 1. General

We may issue any notice that is required or referenced in these Terms to you by (a) email, (b) posting notice to the Products, or (c) other legally accepted means. It is your responsibility to keep your information current to receive notifications and to check the Product regularly (for example, by opening the App once a month). Notices sent by email will be effective when we send the email, and notices we provide by posting will be effective upon posting. Electronic delivery of a notice will have the same legal effect as if we provided you with a physical copy.

You will not assign, subcontract, delegate, or otherwise transfer these Terms, or your rights and obligations under these Terms, without obtaining the prior written consent of an authorized representative of TechArt26, and any attempted assignment, subcontract, delegation, or transfer in violation of the foregoing will be void. We may assign these Terms, or any right set out in these Terms, in whole or in part, without your consent, to any person or entity at any time, on condition that the assignment does not diminish the protection of your rights.

Any failure by us to exercise or enforce any of our rights under these Terms does not waive our right to enforce such right. Any waiver of such rights will only be effective if it is in writing and signed by an authorized representative of TechArt26. The rights and remedies under these Terms are cumulative and are in addition to and not in substitution for any other rights and remedies available at law.

If any provision, or part thereof, of these Terms is found to be unlawful, void or for any reason unenforceable, that provision, or the affected part thereof, will be deemed amended in order to achieve as closely as possible the same effect as originally drafted. Any invalid or unenforceable portion should be construed as narrowly as possible in order to give effect to as much of these Terms as possible. Any unaffected provision of these Terms will remain in full force and effect.

These Terms will be binding upon the parties and their respective successors and permitted assigns.

 1. Additional Terms for App Marketplaces

When you access, purchase or download the App from the Apple App Store, you acknowledge and agree that:

 • These Terms are concluded between you and TechArt26, and not with Apple Inc. or its subsidiaries (collectively, “Apple”), and as between TechArt26 and Apple, TechArt26 is solely responsible for the App and the content thereof.
 • You may only use the App on an Apple-branded product that you own or control and as permitted by the Zasady użytkowania określone w warunkach i wytycznych, które regulują korzystanie przez użytkownika ze sklepu Apple App Store (w tym Warunki korzystania z usług Apple Media ServicesAplikacja może być dostępna i używana przez inne konta powiązane z kontem użytkownika, z którego dokonano zakupu za pośrednictwem Chmury rodzinnej lub zakupów zbiorowych.
 • Apple nie jest w żaden sposób zobowiązana do świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji.
 • W przypadku niezgodności Aplikacji z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, użytkownik może powiadomić Apple, a Apple zwróci użytkownikowi cenę zakupu Aplikacji, jeśli ma to zastosowanie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji, a wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z niespełnieniem jakiejkolwiek gwarancji będą wyłączną odpowiedzialnością TechArt26.
 • Apple is not responsible for addressing any claims by you or any third party relating to the App or your possession and/or use of the App, including, without limitation: (a) product liability claims; (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and (c) claims arising under consumer protection, privacy, or similar legislation.
 • W przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej, że Aplikacja lub posiadanie i korzystanie z Aplikacji przez użytkownika narusza prawa własności intelektualnej tej osoby trzeciej, w stosunkach między Apple a TechArt26, TechArt26 będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, ugodę i zwolnienie z wszelkich takich roszczeń dotyczących naruszenia własności intelektualnej.
 • Użytkownik nie może używać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować Aplikacji lub jakiegokolwiek jej składnika lub produktu, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo jurysdykcji, w której uzyskano Aplikację. Użytkownik zgadza się również, że nie będzie wykorzystywał Aplikacji ani żadnego jej składnika lub produktu do celów zabronionych przez takie przepisy prawa. W szczególności, ale bez ograniczeń, Aplikacja nie może być eksportowana lub reeksportowana (a) do krajów objętych embargiem Stanów Zjednoczonych lub (b) do osób znajdujących się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na liście osób lub podmiotów objętych zakazem eksportu Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Korzystając z Aplikacji, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym z takich krajów ani na żadnej z takich list.
 • Podczas korzystania z Aplikacji użytkownik musi przestrzegać obowiązujących warunków umów stron trzecich.
 • Apple jest zewnętrznym beneficjentem niniejszych Warunków, a Apple będzie mieć prawo (i uznaje się, że zaakceptowała to prawo) do egzekwowania niniejszych Warunków wobec użytkownika jako ich zewnętrznego beneficjenta.

Uzyskując dostęp, kupując lub pobierając Aplikację z Google Play, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

 • W zakresie, w jakim niniejsze Warunki są sprzeczne z Umowa dystrybucyjna dla deweloperów Google PlayWarunki korzystania z usługi Google Play lub warunki i wytyczne regulujące korzystanie z Google Play ("Warunki Google Play"), Warunki Google Play będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do korzystania z Aplikacji, do której użytkownik uzyskuje dostęp, którą kupuje lub pobiera z Google Play.
 • Google LLC lub jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niniejszych Warunków.
 1. Dodatkowe warunki dotyczące zawartości Shutterstock

Jeśli jakakolwiek zawartość Shutterstock zostanie udostępniona użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji ("Zawartość Shutterstock"), korzystanie przez użytkownika z zawartości Shutterstock podlega również dodatkowym warunkom określonym w niniejszej sekcji oraz wszelkim innym obowiązującym warunkom Shutterstock. Użytkownik nie może korzystać z żadnych treści Shutterstock:

 • z wyjątkiem sytuacji, gdy są one włączone do treści lub produktów tworzonych i dystrybuowanych przy użyciu aplikacji lub w inny sposób pobierają jakiekolwiek treści Shutterstock w ich oryginalnej, niezmienionej formie poza aplikacją.
 • Wraz z treściami pornograficznymi, zniesławiającymi lub niezgodnymi z prawem lub w sposób naruszający znaki towarowe lub prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 • Portraying any person depicted therein in a way that a reasonable person would find offensive, including without limitation, depicting any person: (a) in connection with pornography, adult videos, adult entertainment venues, escort services, dating services, or the like; (b) in connection with the advertisement or promotion of tobacco products; (c) as endorsing a political party, candidate, elected official, or opinion; (d) as suffering from, or medicating for, a physical or mental ailment; or (e) engaging in immoral or criminal activities.
 • Jako znak towarowy, znak usługowy, logo lub jako "piosenka tematyczna" identyfikująca źródło, tak że wykorzystanie muzyki ma na celu stworzenie skojarzeń marki z treścią lub produktami, z którymi jest powiązana.
 1. Dodatkowe warunki dotyczące zawartości listy dzieł sztuki

Jeśli jakakolwiek treść Artlist zostanie udostępniona użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji ("Aplikacja"), użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do niej za pośrednictwem Aplikacji.Zawartość listy dzieł sztuki"), korzystanie przez użytkownika z Zawartości Artlist podlega również dodatkowym warunkom określonym w niniejszej sekcji. Użytkownik otrzymuje ograniczoną, odwołalną licencję na dostęp i korzystanie z Treści Artlist w celu włączenia lub synchronizacji Treści Artlist z projektami audiowizualnymi i produkcjami stworzonymi w Aplikacji. Użytkownik nie może używać żadnych Treści Artlist:

 • W jakikolwiek sposób, który (a) jest niezgodny z prawem i/lub (b) szkodzi reputacji Artlist.
 • W kontekście przemocy lub zachęcania do przemocy, pornografii i obrzydliwości, rasizmu, nienawiści i dyskryminacji wobec jakiejkolwiek osoby lub ze względu na rasę, religię, płeć, orientację seksualną, społeczność lub narodowość, gróźb, krzywdzenia bezbronnych, naruszania prywatności, oszczerstw i wszelkich innych obraźliwych treści.
 • W jakikolwiek sposób sprzeczny z nakazami sądowymi właściwej jurysdykcji i/lub zabroniony przez przepisy obowiązującego prawa.
 • Tworzenia jakichkolwiek coverów Treści z Listy Artykułów (w tym melodii i/lub tekstów) lub nazywania lub tytułowania projektów pod nazwą Treści z Listy Artykułów.
 • Jako oddzielny plik.
 1. Dodatkowe warunki dla Alight Motion

Niniejszym przyznajemy użytkownikowi prawo do korzystania z aplikacji Alight Motion pod warunkiem przestrzegania przez niego niniejszych Warunków i uiszczenia stosownych opłat subskrypcyjnych:

 • Ograniczona, odwołalna, nieprzenoszalna, niepodlegająca sublicencjonowaniu, niewyłączna licencja na używanie, modyfikowanie i powielanie Stock Elements i Preset Shapes udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem aplikacji Alight Motion (do pobrania lub wstępnie spakowanych w aplikacji Alight Motion w momencie instalacji), jako reprodukcja cyfrowa w cyfrowej formie wideo, pod warunkiem, że jeśli praca użytkownika zawiera przypisy do innych właścicieli praw autorskich, użytkownik również przypisuje je nam (na przykład "Asset courtesy of Alight Motion. Edited with Alight Motion").
 • W przypadku wszelkich treści multimedialnych, wideo lub animacji, które użytkownik tworzy w aplikacji Alight Motion, będąc aktualnym, płatnym subskrybentem, bezterminowa, ograniczona, odwołalna, nieprzenoszalna, niepodlegająca sublicencjonowaniu, niewyłączna licencja na używanie, modyfikowanie i powielanie Stock Elements i Preset Shapes udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem aplikacji Alight Motion (do pobrania lub wstępnie spakowanych w aplikacji Alight Motion w momencie instalacji), jako cyfrowa reprodukcja w cyfrowej formie wideo oraz jako część transmisji telewizyjnej lub radiowej.

Oprócz zabronionych zastosowań określonych w sekcji 6 (Zabronione zastosowania), użytkownik zgadza się, że nie będzie i nie zezwoli żadnej osobie uzyskującej dostęp do aplikacji Alight Motion przy użyciu jego konta na:

 • Używać Stock Elements w sposób inny niż jako część treści tworzonych w aplikacji Alight Motion.
 • Używanie Stock Elements jako części znaku towarowego, znaku projektowego, logo lub znaku usługowego.
 • Fałszywie przedstawiać lub sugerować, że Elementy Stockowe zostały stworzone przez jakąkolwiek osobę inną niż właściciele praw autorskich.
 • Używanie Stock Elements w kontekście pornograficznym, zniesławiającym lub wprowadzającym w błąd, lub w sposób, który mógłby zostać uznany za zniesławiający, obsceniczny lub niezgodny z prawem.
 • Używanie Alight Cloud do ogólnego przechowywania multimediów lub przechowywania plików, które nie zostały utworzone i nie są zarządzane za pomocą aplikacji Alight Motion. Usługa Alight Cloud została zaprojektowana i jest przeznaczona wyłącznie do przechowywania i udostępniania treści zgodnych z niniejszymi Warunkami i utworzonych przez użytkownika za pomocą aplikacji Alight Motion.
 • Przesyłanie lub publikowanie w Alight Cloud lub w inny sposób przesyłanie za pośrednictwem Alight Cloud jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, lub używanie Alight Cloud jako środka przekierowującego do innej witryny internetowej, lub angażowanie się w działalność komercyjną za pośrednictwem Alight Cloud, taką jak wyświetlanie banerów zaprojektowanych w celu uzyskania korzyści przez użytkownika lub jakąkolwiek inną firmę lub organizację lub wyświetlanie banerów usług, które zapewniają użytkownikom gotówkę lub nagrody pieniężne w zamian za hiperłącza do ich witryn internetowych).

Dla celów niniejszej sekcji poniższe terminy mają następujące znaczenie:

"Alight Cloud” means Alight Motion’s cloud services.

"Packaged Elements” means elements in the “Elements” and “My Elements” menus in the Alight Motion App that were pre-packed with the application at the time of installation.

"Preset Shapes” means the preset vector shapes provided in the “Shape” menu in the Alight Motion App.

"Saved Elements” means elements provided by us and downloaded after installation of the Alight Motion App via an in-app download button in or any of the Services, or by clicking a download link provided by us, such as via social media or other channels.

"Stock Elements” means all Packaged Elements and Saved Elements.

Last updated: 17 March 2023