ZASADY I WARUNKI

 

Welcome to Face26. Please read our Terms and Conditions of Use (“Terms”) and Privacy Policy carefully because they affect your legal rights, including an agreement to resolve any disputes that may arise between us.

1. WPROWADZENIE

Thanks for choosing  TechArt 26 LLC (“Face26”, “we”, “us”, “our”). By signing up or otherwise visiting, using, or engaging with our website (“Face26.com”) and services (together, the “Face26`s Website” or “Site”), or accessing any content or material that is made available by TechArt 26 LLC through the Service You (“you”, client, “user”, “customer”) are entering into a binding contract with TechArt 26 LLC. TechArt 26 LLC service also includes the Customer Portal as further described in the Customer Portal section.

Your agreement with us includes these Terms and Conditions of Use (“Terms”) and our Privacy Policy. (The Terms, Privacy Policy, and any additional terms that you agree to, as discussed in the Entire Agreement section, are referred to together as the “Agreements”.) If you wish to review the terms of the Agreements, the effective version of the Agreements can be found on TechArt 26  LLC’s website Face26.com . You acknowledge that you have read and understood the Agreements, accept these Agreements, and agree to be bound by them. If you do not agree to any portion of these Terms, you should not access or otherwise use the Site. “Content” refers to any text, materials, documents, images, graphics, logos, design, audio, video and any other information provided from or on, uploaded to and/or downloaded from the Site.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Umowami. Zawierają one ważne informacje na temat usług Face26`s świadczonych na rzecz użytkownika oraz wszelkich opłat, podatków i prowizji, które naliczamy.

Aby móc korzystać z serwisu Face26 i uzyskiwać dostęp do jego zawartości, użytkownik musi (1) mieć ukończone 18 lat lub 13 lat i posiadać zgodę rodzica lub opiekuna na zawarcie Umowy; (2) posiadać zdolność do zawarcia z nami wiążącej umowy i nie być pozbawionym takiej możliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa; oraz (3) być rezydentem kraju, w którym dostępny jest serwis. Użytkownik obiecuje również, że wszelkie informacje rejestracyjne, które przesyła do Face26 są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zobowiązuje się utrzymywać je w takim stanie przez cały czas.

2. ZMIANY W UMOWACH

Od czasu do czasu możemy, według własnego uznania, wprowadzać zmiany w Umowach. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych Umów pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony po opublikowaniu zmian oznacza, że użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany. Tak długo, jak przestrzegasz niniejszych Umów, Face26 przyznaje ci osobisty, niewyłączny, niezbywalny, ograniczony przywilej wejścia i korzystania ze Strony.

3. OGRANICZENIA I MODYFIKACJE TERENU

Face26 will make reasonable efforts to keep the Face26 Site operational. However, certain technical difficulties or maintenance may, from time to time, result in temporary interruptions. To the extent permissible under applicable law, Face26 reserves the right, periodically and at any time, to modify or discontinue, temporarily or permanently, functions and features of the Face26 Service, with or without notice, all without liability to you, except where prohibited by law, for any interruption, modification, or discontinuation of the Face26  Service or any function or feature thereof. You understand, agree, and accept that Face26 has no obligation to maintain, support, upgrade, or update the Site, or to provide all or any specific content through the Site. This section will be enforced to the extent permissible by applicable law. Face26 and/or the owners of any Content may, from time to time, remove any such Content without notice to the extent permitted by applicable law.

4. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Oto kilka informacji na temat wszystkich sposobów korzystania z Witryny.

4.1 NASZE USŁUGI

Face26 świadczy usługi przycinania Face26 i inne usługi edycji zdjęć. Face26 wymaga pełnej płatności w momencie złożenia zamówienia na usługi, chyba że obie strony postanowią inaczej. Użytkownik może poprosić o wycenę przed dokonaniem zakupu. Możesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach odwiedzając naszą stronę internetową.

4.2 PORTAL KLIENTA, TWORZENIE KONTA I HASŁA

Jako warunek korzystania z niektórych produktów i usług Serwisu, użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się w Face26 i wybrania hasła. Użytkownik dostarczy Face26 dokładne, kompletne i aktualne informacje rejestracyjne. Niezastosowanie się do tego wymogu będzie stanowić naruszenie niniejszej Umowy, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta użytkownika. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji dotyczących jego konta, w tym hasła, oraz za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Face26 o każdym przypadku nieautoryzowanego użycia jego konta lub hasła, lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Jednakże, użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez Face26 lub jakiegokolwiek innego użytkownika lub odwiedzającego stronę z powodu użycia jego nazwy użytkownika, hasła lub konta przez inną osobę.

5. APLIKACJE INNYCH FIRM

Face26 jest zintegrowany z aplikacjami, stronami internetowymi i usługami stron trzecich, w tym między innymi Stripe, PayPal i Google, w celu udostępniania użytkownikowi treści, produktów i/lub usług. Aplikacje stron trzecich mogą posiadać własne warunki użytkowania i polityki prywatności, a korzystanie z nich będzie podlegać takim warunkom i politykom prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Face26 nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie, funkcje lub zawartość jakiejkolwiek Aplikacji Zewnętrznej lub za jakąkolwiek transakcję zawartą z dostawcą takiej Aplikacji Zewnętrznej.


6. PRAWA, KTÓRE PRZYZNAJEMY UŻYTKOWNIKOWI

Face26 i Treści są własnością TechArt26 LLC, Face26 i jej spółek stowarzyszonych/powiązanych. Udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na korzystanie ze Strony oraz ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na osobiste, niekomercyjne, rozrywkowe korzystanie z Treści ("Licencja"). Niniejsza Licencja pozostaje w mocy do momentu jej wypowiedzenia przez użytkownika lub Face26. Użytkownik oświadcza i zgadza się, że korzysta z Treści w celach osobistych, niekomercyjnych i rozrywkowych oraz że nie będzie redystrybuował ani przekazywał Strony lub Treści.

Wszystkie znaki towarowe Face26, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo, nazwy domen i wszelkie inne cechy marki Face26 ("Face26") są wyłączną własnością Face26 lub jej licencjodawców. Umowy nie przyznają użytkownikowi żadnych praw do korzystania z marki Face26 w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

Zgadzasz się przestrzegać naszych wytycznych dla użytkowników i nie korzystać ze strony, treści lub jakiejkolwiek ich części w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w Umowach. Z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych użytkownikowi w niniejszych Umowach, Face26 nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w Stronie lub Treści.


7. OBSŁUGA KLIENTA

W celu uzyskania wsparcia klienta w zakresie pytań dotyczących konta i płatności ("Zapytania dotyczące wsparcia klienta"), prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia pod adresem info@face26.com . Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie Zapytania Obsługi Klienta w rozsądnym terminie, ale nie udzielamy żadnych gwarancji ani zapewnień, że jakiekolwiek Zapytania Obsługi Klienta zostaną rozpatrzone w określonym terminie i/lub że będziemy w stanie udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi na takie zapytania.


8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Face26 szanuje prawa właścicieli własności intelektualnej. Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść narusza Twoje prawa własności intelektualnej lub inne prawa, skontaktuj się z nami pod adresem info@face26.com .

Wszystkie treści zawarte na stronie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie, są własnością Face26 lub jej dostawców treści i są chronione przez brytyjskie i międzynarodowe prawa autorskie. Kompilacja całej zawartości strony jest wyłączną własnością Face26 i jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Wszelkie oprogramowanie używane na stronie (lub dostarczane za jej pośrednictwem) jest własnością Face26 lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jakakolwiek redystrybucja lub powielanie części lub całości treści w jakiejkolwiek formie jest zabronione z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Użytkownik może drukować lub pobierać na lokalny dysk twardy fragmenty wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
 • Użytkownik może kopiować treści do poszczególnych osób trzecich na ich własny użytek, ale tylko pod warunkiem podania strony internetowej jako źródła materiału.

Użytkownik nie może, chyba że za naszą wyraźną pisemną zgodą, rozpowszechniać lub wykorzystywać treści w celach komercyjnych. Użytkownik nie może również przesyłać ani przechowywać ich na żadnej innej stronie internetowej lub w innej formie elektronicznego systemu wyszukiwania.


9. TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy Face26 mogą publikować, przesyłać i/lub udostępniać ("publikować") treści na Stronie w celu uzyskania usług (które mogą obejmować, na przykład, zdjęcia, tekst, wiadomości, informacje i/lub inne rodzaje treści) ("Treści Użytkownika").

Użytkownik obiecuje, że w odniesieniu do wszelkich Treści Użytkownika zamieszczanych przez niego na Stronie, (1) ma prawo do zamieszczania takich Treści Użytkownika, oraz (2) takie Treści Użytkownika lub ich wykorzystanie przez Face26 zgodnie z Umowami, nie naruszają Umów, obowiązującego prawa lub praw własności intelektualnej (w tym między innymi praw autorskich), praw do wizerunku, dóbr osobistych lub innych praw innych osób, ani nie sugerują powiązania lub poparcia użytkownika lub jego Treści Użytkownika przez Face26 z jakimkolwiek podmiotem lub osobą fizyczną bez wyraźnej pisemnej zgody takiej osoby lub podmiotu.

Face26 może, ale nie ma obowiązku, monitorować, przeglądać lub edytować Treści Użytkownika. We wszystkich przypadkach, Face26 zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do Treści Użytkownika lub konta z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, włączając w to, ale nie ograniczając się do Treści Użytkownika, które według wyłącznego uznania Face26 naruszają Umowy. Face26 może podjąć te działania bez uprzedniego powiadomienia użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do Treści Użytkownika zależy wyłącznie od naszego uznania i nie obiecujemy usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do konkretnych Treści Użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści dostarczane przez siebie. Face26 nie ponosi odpowiedzialności za treści użytkownika ani nie popiera żadnych opinii zawartych w treściach użytkownika. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE JEŚLI KTOKOLWIEK WNIESIE ROSZCZENIE WOBEC Face26 ZWIĄZANE Z TREŚCIAMI UŻYTKOWNIKA PRZEKAZYWANYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO LOKALNE, UŻYTKOWNIK ZABEZPIECZY I ZABEZPIECZY Face26 OD WSZELKICH SZKÓD, STRAT I WYDATKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM ROZSĄDNYCH OPŁAT I KOSZTÓW PRAWNYCH) WYNIKAJĄCYCH Z TAKIEGO ROSZCZENIA.

10. PRAWA PRZYZNANE NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA

W zamian za prawa przyznane użytkownikowi na mocy Umów, użytkownik przyznaje nam prawo (1) do zezwalania usłudze Face26 na korzystanie z procesora, przepustowości i pamięci na urządzeniu użytkownika w celu ułatwienia działania usługi, (2) do dostarczania reklam i innych informacji użytkownikowi oraz (3) do zezwalania naszym partnerom biznesowym na robienie tego samego. W każdej części Serwisu Face26 na wyświetlane treści, w tym ich wybór i umieszczenie, mogą mieć wpływ względy komercyjne, w tym umowy z osobami trzecimi. Niektóre treści licencjonowane, dostarczane lub w inny sposób udostępniane przez Face26 mogą zawierać reklamy. W takich przypadkach Face26 udostępni użytkownikowi takie treści w niezmienionej formie.

O ile użytkownik nie poinformuje Face26 na piśmie inaczej, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego zdjęć na naszej stronie internetowej (w tym linku do strony głównej jego witryny) oraz w naszych materiałach marketingowych.

Jeśli użytkownik przekazuje Face26 informacje zwrotne, pomysły lub sugestie związane z Serwisem Face26 lub Treścią ("Informacje Zwrotne"), użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Informacje Zwrotne nie są poufne i upoważnia Face26 do korzystania z tych Informacji Zwrotnych bez ograniczeń i bez wynagrodzenia dla użytkownika. Opinia jest uważana za rodzaj Treści Użytkownika.

11. WYTYCZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Face26 szanuje prawa własności intelektualnej i oczekuje tego samego od użytkownika. Ustanowiliśmy kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać podczas korzystania ze strony, aby upewnić się, że Face26 może nadal świadczyć usługi za pośrednictwem swojej strony.

Poniższe czynności są niedozwolone z jakiegokolwiek powodu:

 • kopiowania, redystrybucji, reprodukcji, "zgrywania", nagrywania, przesyłania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, lub publicznego udostępniania jakiejkolwiek części Serwisu Face26 lub Treści, lub w inny sposób korzystania z Serwisu Face26 lub Treści, które nie jest wyraźnie dozwolone na mocy Umów lub obowiązującego prawa, lub które w inny sposób narusza prawa własności intelektualnej (takie jak prawa autorskie) do Serwisu Face26 lub Treści lub jakiejkolwiek ich części; korzystania z Serwisu Face26 w celu importowania lub kopiowania jakichkolwiek plików lokalnych, do których importowania lub kopiowania w ten sposób nie masz prawa;
 • przesyłanie kopii buforowanej Zawartości z autoryzowanego Urządzenia na jakiekolwiek inne Urządzenie w jakikolwiek sposób;
 • inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji, modyfikacji lub tworzenia dzieł pochodnych opartych na usłudze Face26, treści lub jakiejkolwiek jej części, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo;
 • obchodzenia jakiejkolwiek technologii stosowanej przez Face26, jej licencjodawców lub jakąkolwiek stronę trzecią w celu ochrony Treści lub Usługi;
 • sprzedaż, wynajem, sublicencjonowanie lub leasing jakiejkolwiek części serwisu Face26 lub treści;
 • obchodzenia jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych stosowanych przez Face26 lub jej licencjodawców; lub w inny sposób manipulowania Usługami przy użyciu skryptu lub innego zautomatyzowanego procesu;
 • usuwanie lub zmienianie jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych informacji o własności intelektualnej zawartych lub dostarczonych za pośrednictwem Face26 (w tym w celu ukrycia lub zmiany jakichkolwiek wskazań dotyczących własności lub źródła jakiejkolwiek Treści);
 • udostępniania swojego hasła jakiejkolwiek innej osobie lub korzystania z nazwy użytkownika i hasła jakiejkolwiek innej osoby;
 • "indeksowanie" serwisu Face26 lub w inny sposób wykorzystywanie jakichkolwiek zautomatyzowanych środków (w tym botów, scraperów i pająków) do zbierania informacji z Face26; lub
 • sprzedaży konta użytkownika lub przyjmowania w inny sposób jakiejkolwiek rekompensaty, finansowej lub innej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że publikowanie takich Treści Użytkownika może skutkować natychmiastowym zamknięciem lub zawieszeniem konta Face26. Użytkownik zgadza się również, że Face26 może odzyskać jego nazwę użytkownika z dowolnego powodu.

Hasło użytkownika chroni jego konto użytkownika, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa hasła. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki użycia jego nazwy użytkownika i hasła w ramach Usługi. Jeśli nazwa użytkownika lub hasło zostaną zgubione lub skradzione, lub jeśli użytkownik uważa, że osoby trzecie uzyskały nieautoryzowany dostęp do jego konta, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie i jak najszybszą zmianę hasła.


12. PŁATNOŚCI, ZWROTY I ANULOWANIE

12.1 PŁATNOŚCI I PRZEDŁUŻONY KREDYT

Face26 wymaga, aby wszyscy klienci indywidualni płacili za pracę w całości z góry przed rozpoczęciem pracy. Metody płatności to Paypal, karty kredytowe lub Edit Credits. Klienci korporacyjni mogą otrzymać kredyt, pod warunkiem pomyślnego sprawdzenia referencji i według uznania Face26. Pełna płatność za pracę będzie wymagana nie później niż 4 (cztery) dni po jej dostarczeniu. Face26 może również zezwolić na powtarzające się miesięczne opcje płatności. W takim przypadku klient płaci co miesiąc za wszystkie usługi świadczone w danym okresie. Face26 zastrzega sobie prawo do anulowania kredytu udzielonego klientowi z powodu braku płatności w dowolnym momencie. Wszystkie wydatki zostaną uzgodnione z góry.

12.2 GWARANCJA JAKOŚCI I ZWROTY

Face26 stara się świadczyć usługi najwyższej jakości. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy klient nie będzie zadowolony z wyników swojego projektu, wprowadzimy uzasadnione poprawki i zmiany w razie potrzeby Wszystkie poprawki i prośby o zwrot pieniędzy muszą być dokonane w ciągu 14 dni od dostawy. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania wszelkich żądań poprawek, jeśli klient zmieni wymagania w stosunku do pierwotnie żądanych. Jeśli edytowane obrazy spełniają ten sam standard jakości, co zatwierdzony obraz próbny, Face26 nie może zwrócić kosztów zamówienia. Zdajemy sobie sprawę, że czasami rzeczy zmieniają się poza naszą kontrolą, więc możemy być w stanie dostosować obrazy do Twoich potrzeb po obniżonej cenie. Wszelkie poprawki dokonane w ramach naszej gwarancji jakości pozostają bez uszczerbku dla Face26 lub jej spółek stowarzyszonych. Płatności za wycenę można dokonać bezpośrednio w Face26 Klient, który pobrał swoje zdjęcia i nie jest w stanie podać ważnego powodu niezadowolenia, nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

Jeśli uważasz, że jesteś uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy zapłaconych Face26, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

12.3 CENY

Ceny mogą się różnić w zależności od świadczonych usług. Face26 może zmienić cenę za przedpłaconą pracę lub kredyt (za produkty pracy, które nie zostały jeszcze opłacone). Jeśli jest to dozwolone przez lokalne prawo, użytkownik akceptuje nową cenę kontynuując korzystanie z usług Face26 po wejściu w życie zmiany ceny. Face26 zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany cen, co będzie miało natychmiastowy wpływ na odpowiednie usługi. Możemy nie powiadomić klientów o tych zmianach, ale zobaczą oni cenę przed potwierdzeniem nowego zamówienia, chyba że istnieje oddzielna umowa z jakimkolwiek klientem.

12.4 OFERTY PROMOCYJNE I RABATY

Face26 może mieć oferty w formie kodów kuponów lub w inny sposób. Face26 zastrzega sobie prawo do anulowania ofert promocyjnych lub rabatów bez podania przyczyny

13. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Umowy obowiązują użytkownika do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub Face26. Jednakże, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wieczysta licencja udzielona przez niego w odniesieniu do Treści Użytkownika, w tym Opinii, jest nieodwołalna i w związku z tym będzie obowiązywać po wygaśnięciu lub rozwiązaniu którejkolwiek z Umów z jakiegokolwiek powodu. Face26 może rozwiązać Umowę lub zawiesić dostęp do Strony Face26 lub Portalu Klienta w dowolnym momencie, w tym w przypadku faktycznego lub podejrzewanego nieautoryzowanego korzystania z Usługi Face26 i/lub Treści, lub nieprzestrzegania Umowy. Jeśli ty lub Face26 rozwiążecie Umowy lub jeśli Face26 zawiesi twój dostęp do Serwisu Face26, zgadzasz się, że Face26 nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec ciebie, a Face26 nie zwróci żadnych kwot, które już zapłaciłeś, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Aby dowiedzieć się, jak zamknąć konto Face26, prosimy o kontakt pod adresem info@face26.com . Niniejsza sekcja będzie egzekwowana w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie.

Sekcje 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 niniejszego dokumentu, jak również wszelkie inne sekcje Umów, które w sposób wyraźny lub ze względu na swój charakter muszą pozostać w mocy nawet po rozwiązaniu Umów, pozostają w mocy po rozwiązaniu Umów.

14. GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę, ale użytkownik rozumie i zgadza się, że strona Face26 jest dostarczana w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności, bez wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju. Użytkownik korzysta z serwisu Face26 na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Face26 i wszyscy właściciele treści nie składają żadnych oświadczeń i zrzekają się wszelkich gwarancji lub warunków dotyczących zadowalającej jakości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Ani Face26, ani żaden z właścicieli treści nie gwarantuje, że usługa Face26 jest wolna od złośliwego oprogramowania lub innych szkodliwych elementów. Ponadto, Face26 nie składa żadnych oświadczeń, ani nie gwarantuje, nie popiera, nie udziela gwarancji, ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek aplikacje stron trzecich (lub ich zawartość), zawartość użytkownika, lub jakikolwiek inny produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez stronę trzecią w lub za pośrednictwem serwisu Face26 lub jakiejkolwiek strony z hiperłączami, lub zamieszczoną w jakimkolwiek banerze lub innej reklamie. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Face26 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje pomiędzy użytkownikiem a dostawcami aplikacji stron trzecich lub produktów lub usług reklamowanych na lub za pośrednictwem strony Face26. Podobnie jak w przypadku każdego zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego medium lub w dowolnym środowisku, użytkownik powinien kierować się własnym osądem i zachować ostrożność w stosownych przypadkach. Żadna porada lub informacja ustna lub pisemna uzyskana przez użytkownika od Face26 nie stanowi gwarancji w imieniu Face26 w tym zakresie. Niektóre aspekty niniejszej sekcji mogą nie mieć zastosowania w niektórych jurysdykcjach, jeśli jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa użytkownika jako konsumenta.


15. CAŁOŚĆ UMOWY

Poza przypadkami określonymi w niniejszej sekcji lub wyraźnie uzgodnionymi na piśmie pomiędzy użytkownikiem a Face26, Umowy stanowią wszystkie warunki uzgodnione pomiędzy użytkownikiem a Face26 i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące przedmiotu niniejszych Umów, zarówno pisemne, jak i ustne.


16. OGRANICZENIA

Użytkownik zgadza się, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku jakichkolwiek problemów lub niezadowolenia z usługi Face26 jest zaprzestanie korzystania z witryny Face26. Face26 nie ponosi odpowiedzialności za aplikacje stron trzecich lub ich zawartość, a relacje użytkownika z takimi aplikacjami stron trzecich mogą być regulowane odrębnymi umowami z takimi stronami trzecimi, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym użytkownika, w odniesieniu do Face26, w przypadku jakichkolwiek problemów lub niezadowolenia z aplikacji stron trzecich lub ich zawartości, jest odinstalowanie i/lub zaprzestanie korzystania z takich aplikacji stron trzecich.

 

17. PRAWA OSÓB TRZECICH

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że właściciele Treści i niektórzy dystrybutorzy są zamierzonymi beneficjentami Umów i mają prawo do egzekwowania Umów bezpośrednio przeciwko użytkownikowi. Poza przypadkami określonymi w niniejszej sekcji, Umowy nie mają na celu przyznania praw komukolwiek poza użytkownikiem i Face26, i w żadnym wypadku Umowy nie tworzą żadnych praw beneficjenta będącego osobą trzecią. Co więcej, prawa do rozwiązania, unieważnienia lub wyrażenia zgody na jakiekolwiek zmiany, zrzeczenie się lub rozliczenie Umów nie są uzależnione od zgody jakiejkolwiek innej osoby.

18. ROZDZIELNOŚĆ I ZRZECZENIE SIĘ

O ile w Umowach nie postanowiono inaczej, jeżeli którekolwiek z postanowień Umów zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub w jakimkolwiek zakresie, taka nieważność lub wykonalność nie wpłynie w żaden sposób na pozostałe postanowienia Umów ani nie uczyni ich nieważnymi lub niewykonalnymi, a stosowanie tego postanowienia będzie egzekwowane w zakresie dozwolonym przez prawo.

Jakiekolwiek niepowodzenie Face26 lub jakiegokolwiek beneficjenta będącego stroną trzecią w egzekwowaniu Umów lub ich postanowień nie zrzeka się prawa Face26 lub odpowiedniego beneficjenta będącego stroną trzecią do ich egzekwowania.

19. ODSZKODOWANIE

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zgadza się zabezpieczyć Face26 przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami wszelkiego rodzaju (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z: (1) naruszenia przez ciebie niniejszej Umowy; (2) jakiejkolwiek Treści Użytkownika; (3) jakiejkolwiek aktywności, w którą angażujesz się na lub poprzez Stronę Face26; oraz (4) naruszenia przez ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

20. PRZYDZIAŁ

Face26 może scedować Umowę lub dowolną jej część, a także może delegować dowolne ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Użytkownik nie może cedować Umów lub jakiejkolwiek ich części, ani przenosić lub udzielać sublicencji na swoje prawa wynikające z Umów osobom trzecim.

21. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

22. PRYWATNOŚĆ

Aktualna polityka prywatności Face26 jest dostępna na Stronie ("Polityka Prywatności"), która jest włączona przez niniejsze odniesienie. Face26 zdecydowanie zaleca dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności.

23. CIASTECZKA

Plik cookie to niewielki plik, który prosi o zgodę na umieszczenie na dysku twardym komputera. Po wyrażeniu zgody plik jest dodawany, a plik cookie pomaga analizować ruch internetowy lub informuje użytkownika, kiedy odwiedza określoną witrynę. Pliki cookie pozwalają aplikacjom internetowym reagować na użytkownika indywidualnie. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działanie do potrzeb, upodobań i preferencji użytkownika poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji o jego preferencjach.

Używamy plików cookie dziennika ruchu, aby zidentyfikować, które strony są używane. Pomaga nam to analizować dane dotyczące ruchu na stronach internetowych i ulepszać naszą witrynę internetową oraz dostosowywać ją do potrzeb klientów. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie dane są usuwane z systemu. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. Użytkownik może usunąć pliki cookie już zapisane na jego komputerze. Instrukcje dotyczące usuwania plików cookie można znaleźć w przeglądarce internetowej. Jednak usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

24. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Usługi Face26 lub Umów, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Face26 pod adresem info@face26.com 7.